Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC - Khóa học Bồi dưỡng kế toán trưởng | Edu2Review

Khóa học Bồi dưỡng kế toán trưởng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán trưởng

Thời lượng

3.5 tháng

Mục tiêu khóa học

  • Học viên khi tham gia khóa học sẽ cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán
  • Cập nhật những thay đổi trong luật kế toán về nghề kế toán và vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp
  • Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán
  • Kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập; phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp, phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp
  • Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp, hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính, mà khởi điểm là các báo cáo tài chính
  • Bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán; củng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế

Đối tượng tham gia khóa học

– Những người có đủ tiêu chuẩn theo “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng” có nhu cầu dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.

– Những người đang làm công tác kế toán, kế toán trưởng (chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định hiện hành) trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…

– Những người hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật kế toán. Các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao kiến thức về kế toán trưởng cũng được xem xét tham dự khóa học.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá