Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam - Khóa học Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI | Edu2Review

Khóa học Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học sẽ cung cấp cho những người quản lý các kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPIs cho từng chức danh trong bộ phận mình quản lý, phù hợp với khả năng và định hướng phát triển của doanh nghiệp

Đối tượng tham gia:

Quản lý các cấp và nhân viên tham gia vào công việc hoạch định chiến lược, đánh giá kết quả kinh doanh tổ chức.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu được tầm quan trọng của quản lý hiệu quả
 • Biết cách thiết lập mục tiêu phù hợp, KPIs và kế hoạch hành động chi tiết
 • Giải quyết vấn đề giữa người đánh giá và người được đánh giá
 • Sử dụng “Mẫu đánh giá kết quả công việc” một cách thông thạo
 • Thực hiện cuộc họp đánh giá hiệu quả
 • Hiểu được vai trò cần thiết của hệ thống đánh giá hiệu quả công việc tại công ty

Nội dung khóa học:

Tầm quan trọng của quản lý hiệu quả công việc

 • Định nghĩa

 • Các giai đoạn trong quản lý hiệu quả công việc

Tiến trình quản lý hiệu quả công việc

 • Những bước chính

 • Sự khác biệt giữa nhiệm vụ và mục tiêu

 • Mục tiêu SMART

 • Thiết lập KPI

 • Kế hoạch hành động

 • Thực hiện quản lý hiệu quả

 • Cái gì?

 • Khi nào?

 • Như thế nào?

Những khó khăn gặp phải khi đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

 • Những khó khăn từ hai phía: người đánh giá và người được đánh giá

 • Tình huống thực tế phổ biến

Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

 • Nghệ thuật cho phản hồi

 • Những phần chính của mẫu đánh giá hiệu quả công việc

 • Lựa chọn những thông tin đúng

 • Ý nghĩa của các thang điểm và tỷ lệ phần trăm của sự xếp loại

 • Những lỗi mà các nhà quản lý hay gặp phải:

 • Khi thu thập thông tin

 • Khi đưa ra phản hồi

 • Khi điền mẫu đánh giá

 • Thực hành: Làm thế nào để thực hiện cuộc họp đánh giá hiệu suất công việc hiệu quả.

 • Những điều cần chú ý trong quá trình đánh giá hiệu quả công việc

 • Những bước sau cuộc họp đánh hiệu quả công việc

Xây dựng một hệ thống đánh giá công việc hiệu quả

 • Xây dựng và phát triển hệ thông đánh giá

 • Vai trò của nhân sự và các bộ phận khác

 • Phản hồi 360º

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá