Trung tâm Đào tạo SmartSkills - Khóa học Kỹ năng xây dựng quy trình đào tạo nội bộ | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng xây dựng quy trình đào tạo nội bộ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch đào tạo nhân lực

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học
Khóa học “Kỹ năng xây dựng quy trình đào tạo nội bộ” giúp cho các học viên:

 • Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác đào tạo cũng như chuyên viên đào tạo trong doanh nghiệp
 • Có tác phong của một chuyên viên đào tạo chuyên nghiệp
 • Nắm vững cách thức khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo
 • Có khả năng lập kế hoạch đào tạo chi tiết, hiệu quả
 • Hình thành được chương trình đào tạo phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp
 • Đánh giá được hiệu quả chương trình đào tạo đã thực hiện

Đối tượng tham dự

 • Chuyên viên nhân sự đào tạo trong doanh nghiệp
 • Những ai đang quan tâm đến việc xây dựng quy trình đào tạo trong nội bộ doanh nghiệp

Nội dung khóa học
1. Tổng quan về công tác đào tạo trong doanh nghiệp

 • Khái niệm cơ bản về đào tạo
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo
 • Vai trò bộ phận đào tạo và chuyên viên đào tạo trong doanh nghiệp
 • Những yếu tố cần có của người làm công tác đào tạo chuyên nghiệp

2. Quy trình đào tạo trong doanh nghiệp
a. Trước đào tạo

 • Xác định mục tiêu đào tạo
 • Khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo
 • Xác định những khó khăn trong công tác đào tạo tại doanh nghiệp

b. Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo

 • Lựa chọn giải pháp đào tạo
 • Tìm kiếm và lựa chọn đơn vị đào tạo
 • Thiết kế nội dung chương trình đào tạo
 • Hậu cần trong công tác đào tạo
 • Vai trò của người trợ giảng

c. Những giải pháp đánh giá sau đào tạo

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo SmartSkills

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá