Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS - Khóa học ISO 22000 HACCP | Edu2Review

Khóa học ISO 22000 HACCP

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển thương hiệu

Thời lượng

6 buổi

Giới thiệu khóa học

ISO 22000: 2005 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng và được ban tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam biên soạn TCVN ISO 22000: 2007. Tiêu chuẩn này tập trung vào vấn đề an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm.

Mục tiêu đầu ra

Sau khóa học, tại TMS học viên đạt năng lực như sau:

  • Ý nghĩa và tầm quan trọng của Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 22000
  • Lợi ích khi áp dụng TCVN ISO 22000 vào các doanh nghiệp
  • Các điều khoản của TCVN ISO 22000
  • Phương pháp và kỹ thuật xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000 vào doanh nghiệp
  • Học viên thiết lập được các HACCP cho những sản phẩm theo yêu cầu
  • Học viên thiết lập được các GMP và SSOP cho các công đoạn sản xuất theo yêu cầu
  • Học viên thiết lập được các Quy trình cho Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo TCVN ISO 22000 vào doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo và Cung ứng Nguồn nhân lực TMS

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá