Trung tâm Đào tạo VTE - Khóa học Sư phạm dạy nghề | Edu2Review

Khóa học Sư phạm dạy nghề

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Chứng chỉ sư phạm

Thời lượng

2 tháng

Mục tiệu khóa học

  • Hình thành những kiến thức, kỹ năng sư phạm dạy nghề cơ bản cho người học để có đủ năng lực dạy trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả.
  • Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về tâm lý học nghề nghiệp,giáo dục học nghề nghiệp.
  • Lập kế hoạch, xác định các công việc cụ thể cho dạy nghề và giáo dục học sinh ở các cở sỏ dạy nghề.
  • Chuẩn bị và thực hiện hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng
  • Lựa chọn và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương pháp, phương tiện day học
  • Soạn được các công cụ kiểm tra, biết cách đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

Nội dung khóa học

1. Các môn học/mô-đun bắt buộc:

– Tâm lý học nghề nghiệp

– Giáo dục học nghề nghiệp

– Kỹ năng và phương pháp dạy nghề

– Phương tiện dạy học

– Thực tập sư phạm

2. Các môn học tự chọn(chọn 2 trong số các môn học )

– Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

– Phát triển chương trình dạy nghề

– Ứng dụng CNTT trong dạy học

– Logic học

3. Nghiệp vụ sư phạm sơ cấp nghề

– Tâm lý học nghề nghiệp
– Giáo dục học nghề nghiệp
– Kỹ năng và phương pháp dạy nghề
– Thực tập sư phạm

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Đào tạo VTE

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá