Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC - Khóa học Kỹ năng xây dựng quy trình – biểu mẫu thông mình | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng xây dựng quy trình – biểu mẫu thông mình

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổ chức công việc

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu được các khái niệm về quản lý/ hệ thống quản lý.
 • Vai trò, giá trị của việc xây dựng được hê thống quy trình quy định.
 • Hiểu được các phương pháp, cách thức xây dựng quy trình/ quy định…
 • Xác định được đầu vào – đầu ra, mối tương quan giữa các Quy trình hệ thống.
 • Định hướng mục tiêu cho Nhân viên làm đúng ngay từ đầu
 • Nhân viên hiểu được cách thức kiểm soát và làm chủ quy trình thực hiện.
 • Phương pháp kiểm tra/ đánh giá/ duy trì cải tiến liên tục quy trình thực hiện.

Đối tượng đào tạo

Giám đốc, Cấp quản lý, Trưởng phòng, Kỹ sư, Giám sát, Trưởng nhóm, Nhân Viên.

Nội dung chương trình đào tạo

No. Chủ đề Nội dung Số buổi
học
01 Tổng quan về quản trị
 • Lý thuyết cơ bản về quản trị
 • Khái niệm về hệ thống quản lý
 • Quản trị khoa học
 • Quản trị quá trình
 • Quản trị theo PDCA (Deming)
Chọn/ chia nhóm (3-5 người/ nhóm)
01
02 Các kỹ năng quản trị cần thiết cho cán bộ quản lý Kỹ năng cần thiết để xây dựng quy trình cho Cán bộ quản lý
 • Kỹ năng hoạch định
 • Kỹ năng tổ chức
 • Kỹ năng điều khiển
 • Kỹ năng kiểm tra
Bài tập tình huống Thảo luận - Trò chơi tư duy sáng tạo
03 Các nguyên tắc, công cụ, phương pháp xây dựng & áp dụng quy trình
 • Phương pháp kiểm soát theo quá trình
 • Yêu cầu quản lý quá trình trong tổ chức.
 • Tiếp cận quản lý theo MBP và MBO
 • Phương châm chiến lược của việc xây dựng hệ thống quản lý
 • 05 Quy tắc cơ bản của việc xây dựng và áp dụng quy trình
 • Quy tắc 5W2H để soạn thảo quy trình
 • Công cụ Fishbone diagram và 5M1E nhận diện rủi ro & cơ hội khi xây dựng Quy trình
Thảo luận nhóm & làm bài tập xác định các yêu cầu cơ bản khi xây dựng quy trình/ biểu mẫu dựa trên các quy tắc và công cụ nhận diện rủi ro. Trò chơi tư duy sáng tạo
01
04 Xác định cấu trúc quy trình & mối tương quan giữa các quy trình trong hệ thống
 • Cách xác định đầu vào/ quá trính thực hiện/ đầu ra của quy trình hệ thống.
 • Cách nhận biết thống nhất các quy trình phù hợp với hệ thống quản lý.
 • Cấu trúc hình tháp hệ thống tài liệu cần soạn thảo.
 • Xác định mối tương quan giữa các quy trình trong hệ thống quản lý.
Thảo luận nhóm & làm bài tập xác định đầu vào/ đầu ra của quy trình.
01
05 Hướng dẫn soạn thảo quy trình hệ thống quản lý
 • Định nghĩa, phân biệt rõ quy trình/ quy định/ hướng dẫn/ tài liệu/ hồ sơ…
 • Phương pháp soạn lập quy trình kiểm soát tài liệu/ hồ sơ/ mục tiêu quản lý trong Công ty.
Các bước thiết lập Quy trình/ quy định/ hướng dẫn:
 • Xác định nhu cầu/ mục đích/ phạm vi
 • Xác định số bước công việc.
 • Xác định các điểm kiểm soát.
 • Xác định người thực hiện.
 • Xác định tài liệu phải tuân theo và hồ sơ liên quan.
 • Xác định phương pháp kiểm soát các bước công việc.
 • Xác định các điểm cần kiểm tra thử nghiệm.
 • Mô tả/diễn giải các bước công việc ….
 • Hướng dẫn soạn lập trên quy trình mẫu
 • Hoạt động kiểm tra xem xét, phê duyệt tài liệu.
Thảo luận nhóm - Trò chơi Làm bài tập thiết lập quy trình tại Bộ phận làm việc
02
06 Phương pháp áp dụng/ kiểm tra đánh giá/
điều chỉnh/ duy trì cải tiến quy trình
 • Cách ban hành tài liệu áp dụng
 • Kiểm tra theo dõi quá trình áp dung quy trình
 • Cách Đánh giá giám sát quá trình áp dụng/ Mức độ tuân thủ, tính hiệu lực của hệ thống các quy trình.
 • Cách phát hiện và ghi nhận điểm NC (sai lỗi)
 • Điều chỉnh quy trình phù hợp/ duy trì/ cải tiến.
 • Cách giải quyết mâu thuẫn xảy ra khi áp dụng quy trình
 • Các lưu ý khi triển khai áp dụng tài liệu hệ thống
Thảo luận & chọn nhóm thực hành đánh giá giám sát chéo quy trình thực hiện/ báo cáo và ghi nhận các điểm NC. Làm bài kiểm tra cuối khóa.
01

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Công nghệ Quản lý Quốc tế – iRTC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá