Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK) SRTC - Khóa học Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán | Edu2Review

Khóa học Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ chứng khoán

Thời lượng

11 buổi

Tổng quan khóa học

Sau khóa học học viên được trang bị những thông tin mới nhất về các quy định Pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nội dung khóa học

 1. Khái quát Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán
 2. Hệ thống Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán
 3. Các quy định Pháp luật về Thị trường Giao dịch Chứng khoán
 4. Các quy định pháp luật về Công bố thông tin trong hoạt động
 5. Các quy định pháp luật về Công ty đại chúng
 6. Các quy định pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng
 7. Hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ
 8. Các quy định pháp luật về Công ty Chứng khoán
 9. Các quy định pháp luật về Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty Quản lý quỹ
 10. Quản lý nhà nước và thanh tra hoạt động và thị trường Chứng khoán. Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm.

 11. Các quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và bồi thương thiệt hại

 12. Thi cấp chứng chỉ chuyên môn

Lợi ích khóa học