Cơ Sở Vật Chất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

Cơ sở vật chất chất lượng, điều kiện học tập đầy đủ, tốt.

Điểm cần cải thiện

Chưa có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tất cả các kỹ năng giáo viên dạy rất tốt, tiến bộ khá nhanh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn