My English Had Improved A Lot - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

My English Had Improved A Lot

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Good teachers.
Interesting lessons.
Friendly friends.

Điểm cần cải thiện

Don't use plastic cup, please!

Trải nghiệm và lời khuyên

I studied at YOLA when I just 8, now I'm 13 already, my English had improved a lot.
I like studying here because it have some fun activities like debate, presentation which make me improve my speaking skill.
If you want to study at YOLA, just study cause it maybe hard at the beginning but day by day you will catch up and your English skill will improve a lot.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.