Năng Động - Thân Thiện - Sáng Tạo | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Năng Động - Thân Thiện - Sáng Tạo

Ưu điểm

Năng động.
Thân thiện.
Sáng tạo.

Điểm cần cải thiện

Đôi khi lớp học có 5 học viên.
Đôi khi lớp học có 20 học viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn