The Teachers Are Really Nice | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

The Teachers Are Really Nice

Ưu điểm

- I like how YOLA has online homework because normally I would have to go to my bag and take the homework out and I have to get reminded by my parents.
- The teachers here are really nice and fun, they let my class play games while learning which I recommend because it is fun to learn so you aren't bored.

Điểm cần cải thiện

- Em chưa thấy điểm.

Trải nghiệm và lời khuyên

Learning here is easier than learning at other places.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn