Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM - Khóa học Thực hành 5S - Kaizen | Edu2Review

Khóa học Thực hành 5S - Kaizen

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

  • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp
  • Giám đốc các bộ phận
  • Các Trưởng, Phó phòng ban
  • Các bộ phận quản lý

Mục tiêu đào tạo

  • Nhận thức rõ về công tác quản lý chất lượng.
  • Hiểu được mục tiêu chính của chương trình Kaizen và 5S để từ đó định hướng rõ ràng trong việc triển khai thực hiện 5S tại doanh nghiệp.
  • Xây dựng ý thức cải tiến (Kaizen) cho mọi người tại nơi làm việc.
  • Xây dựng tinh thần đồng đội giữa mọi người thông qua chương trình 5S.
  • Phát triển vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý thông qua các hoạt động thực tế.
  • Xây dựng các cơ sở để đưa vào kỹ thuật cải tiến...

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đào tạo Kỹ năng Quản lý SAM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá