Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Kế toán quản trị | Edu2Review

Khóa học Kế toán quản trị

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

3 tuần

Giới thiệu khóa học

Chương trình học cung cấp một tổ hợp các bài đọc được rút ra từ giáo trình, những vấn đề được đưa ra, và những câu hỏi thảo luận tình huống. Những vấn đề được đưa ra minh họa cho những nguyên tắc kế toán quản trị được đưa ra mỗi tuần, những tình huống minh họa cách ứng dụng những nguyên tắc kể trên được sử dụng khi giải quyết một vấn đề trong quản trị.

Khóa học cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng thông tin kế toán để ra các quyết định thông qua những lý thuyết cơ bản về phân loại chi phí, tổng hợp chi phí, hoạch định ngân sách, phân tích mối quan hệ giữa chi phí – sản lượng – lợi nhuận.

Mục tiêu khóa học:

 • Sử dụng các công cụ quản lý chi phí để xây dựng những dự án hiệu quả.
 • Hoạch định, kiểm soát và quả lý các vấn đề về phí tổn
 • Sử dụng những nguyên lý và kỹ thuật hoạch định ngân sách
 • Ứng dụng các phương pháp xác định giá trị của các thông tin kế toán
 • Có khả năng ứng dụng các công cụ kế toán để ra quyết định
 • Tránh được tối đa các rủi ro khi gặp va chạm về tài chính và dòng tiền

Đề cương:

Module 1 (tuần 1)

 • Nhập môn Kế toán quản trị
 • Các khái niệm quản lý phí và kế toán cho đặc thù sản xuất/dịch vụ có sự tuỳ biến hàng loạt
 • Hệ thống quản lý chi phí, tính và kiểm soát chi phí dựa trên hoạt động liên quan (activity-based costing), phân tích hoạt động cấu thành chi phí
 • Thảo luận trên lớp

Module 2 (tuần 2)

 • Phân tích chi phí – sản lượng – lợi nhuận (CVP anlysis)
 • Phương pháp toàn bộ (truyền thống) và phương pháp biến đổi trong tính phí
 • Hoạch định lợi nhuận và ngân sách theo hoạt động cấu thành chi phí
 • Đo lường hiệu quả, kế toán theo trách nhiệm
 • Thảo luận: “Why are fixed-overhead costs sometimes called capacity-producing costs ?”

Module 3 (tuần 3)

 • Tính phí theo mục tiêu và phân tích phí sản xuất cho tính giá sản phẩm
 • Quyết định về chi phí vốn
 • Thảo luận: “Why are some manufacturing firms switching from direct-labor hours to machine hours or throughput time as the basis for overhead application?”

Tuần 4, 5:

 • Thực hành tình huống giả định trong quản lý kinh doanh
 • Hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn bài luận cuối kỳ
 • Hỗ trợ ngôn ngữ

Lợi ích khóa học