Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Thị trường và định chế tài chính | Edu2Review

Khóa học Thị trường và định chế tài chính

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Thời lượng

3 tuần

Giới thiệu khóa học

Khoá học sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức về thị trường tài chính, các công cụ và định chế tài chính hiện tại. Thêm vào đó, môn học cũng cho học viên thấy được những sự phát triển hiện tại của hệ thống tài chính.

Học viên sẽ mở rộng những nhận thức của mình về mối quan hệ giữa các định chế tài chính, các công cụ và thị trường tài chính. Học viên sẽ nhận thức được mối quan hệ chủ yếu giữa rủi ro và thu nhập kỳ vọng mà các công cụ tài chính mang lại cho nhà đầu tư.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu được dòng luân chuyển vốn trong nền kinh tế.
 • Giải thích được cách vận hành của các định chế tài chính.
 • Hiểu được sự khác nhau giữa các ngân hàng tư nhân và những dịch vụ mà các ngân hàng đầu tư cung cấp cho những ngân hàng tư nhân đó.
 • Nghiên cứu các dạng (hình thái) liên quan và vai trò của các thị trường tài chính và định chế tài chính trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính trung gian cho nền kinh tế trong Kỷ nguyên thông tin năng động hiện nay.
 • Phân tích và trình bày một cách thuyết phục những loại rủi ro mà các trung gian tài chính phải đối mặt, nhấn mạnh các kỹ thuật quản trị rủi ro dành cho các nhà quản trị của các định chế tài chính như các ngân hàng thương mại.

Đề cương:

Module 1 (tuần 1)

 • Tổng quan: những thuận ngữ nền tảng về thị trường và các định chế tài chính.
 • Thị trường tài chính: những cấu trúc, chức năng chính của thị trường tài chính.
 • Thị trường trái phiếu và Thị trường chứng khoán phái sinh: các nguyên tắc của thị trường trái phiếu, chứng khoán trên thị trường trái phiếu, trái phiếu Châu Âu, trái phiếu ngoại quốc, công trái ngoại tệ (Brady/sovereign bonds). Phần này sẽ giải thích về thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng quyền chọn và những ảnh hưởng quốc tế của thị trường tài chính phái sinh.
 • Thảo luận: “Những lý phương thức mô tả cấu trúc kỳ hạn của lãi suất? Làm thế nào để tính lãi suất kỳ hạn tương lai từ phạm vi kỳ hạn của lãi suất?”

Module 2 (tuần 2)

 • Các ngân hàng thương mại: xem xét kỹ hơn về các ngân hàng thương mại, một bộ phận của các định chế tài chính, bảng cân đối kế toán, quy mô, cấu trúc, và cấu tạo của ngành.
 • Quy định của các Ngân hàng thương mại: trình bày những quy định chính về ngành ngân hàng. Giải thích sự khác nhau giữa đầu tư và những hoạt động của ngân hàng đầu tư được các công ty chứng khoán và các ngân hàng đầu tư tiến hành.
 • Thảo luận: “Xác định những xu hướng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế toàn cầu có thể gây bất lợi đến kinh tế toàn cầu.”

Module 3 (tuần 3)

 • Quản trị rủi ro trong các định chế tài chính: phương pháp phân tích các loại rủi ro hình thành trong các định chế tài chính, bao gồm rủi ro tín dụng, lãi suất, thanh khoản, đầu tư, thị trường, và ngoại hối ngoài bảng cân đối.
 • Quản trị rủi ro với Chứng khoán phái sinh: xác định cách phòng ngừa rủi ro bằng chứng khoán phái sinh.

Tuần 4, 5:

 • Thực hành tình huống giả định trong quản lý kinh doanh
 • Hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn bài luận cuối kỳ
 • Hỗ trợ ngôn ngữ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá