Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

8 khóa học

Giáo dục Mầm non

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

- Hiểu biết về kiến thức giáo dục đại cương để vận dụng một cách sáng tạo về thực tiễn giáo dục mầm non.
- Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học GDMN ở trình độ cao đẳng để thực hiện tốt công tác chuyên môn.
- Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình GDMN, phương pháp tổ chức, cách thức đánh giá các hoạt động giáo dục và phát triển của trẻ em ở các cơ sở GDMN.
- Vận dụng có hiệu quả kiến thức khoa học GDMN vào việc tổ chức và đánh giá các hoạt động giáo dục trẻ ở các đối tượng khác nhau bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu cầu đặc biệt, ở tất cả các lứa tuổi tại các loại hình trường lớp mầm non.

Về kỹ năng

- Giao tiếp với trẻ, tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học tập của trẻ.
- Quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ.
- Lập kế hoạch định hướng phát triển và giáo dục trẻ phù hợp với yêu cầu từng độ tuổi, từng trẻ vào điều kiện thực tế.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục một cách khoa học (thiết kế các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục, lựa chọn và sử dụng hợp lý các học liệu, phương pháp giáo dục – dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ).
- Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ.
- Quản lí nhóm lớp.
- Hợp tác giao tiếp với đồng nghiệp, gia đình cộng đồng trong hoạt động giáo dục.
- Tuyên truyền kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ, vận động xã hội hóa GD mầm non.
- Theo dõi xử lý kịp thời các thông tin về ngành học mầm non.
- Phân tích và đánh giá hiệu quả công việc của đồng nghiệp và bản thân.

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức: 105 tín chỉ

Giáo dục Tiểu học

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

- Có kiến thức giáo dục đại cương làm nền tảng dạy tốt các môn học ở tiểu học.
- Có kiến thức cơ bản về Tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học, về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, biết vận dụng các kiến thức này vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học.
- Nắm vững các kiến thức chuyên môn, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình các lớp cấp tiểu học, tạo điều kiện để SV tốt nghiệp có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn.
- Được trang bị những thông tin cập nhật về đổi mới chương trình giáo dục tiểu học trong nước và khu vực, có khả năng vận dụng đổi mới phương pháp dạy học các môn học ở tiểu học.

Về kỹ năng

- Lập kế hoạch giáo dục cho từng học kỳ và năm học, biết lập kế hoạch bài học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá ở tiểu học.
- Tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện cụ thể của học sinh và địa phương nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Biết dạy cho học sinh phương pháp học tập, đặc biệt biết tự học, phát triển ở học sinh năng lực tự đánh giá. Biết sử dụng các phương tiện công nghệ dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin, vào quá trình dạy học ở tiểu học.
- Khi có nhu cầu, có thể dạy lớp ghép, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc, dạy học sinh khuyết tật theo hướng hoà nhập.
- Làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Có kỹ năng quản lý lớp học, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết, tự quản. Có khả năng giáo dục học sinh cá biệt. Biết lập sổ sách, xây dựng và lưu trữ hồ sơ về quá trình học tập rèn luyện đạo đức của học sinh.
- Giao tiếp và ứng xử thích hợp với học sinh, gia đình học sinh, với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức: 107 tín chỉ

Sư phạm Toán (Toán-Tin)

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Mục tiêu đào tạo

Về kiến thức

- Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đuợc đào tạo.
- Nắm được kiến thức chuyên môn cơ bản trong lĩnh vực đào tạo thuộc ngành Toán học, Tin học ở trƣờng CĐSP.

- Nắm vững những vấn đề cơ bản về chương trình, nội dung môn Toán học, Tin học trong chương trình THCS.

- Nắm vững kiến thức lý luận về phương pháp dạy học bộ môn, hình thức tổ chức dạy và học các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Toán học, Tin học ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về chất lượng, hiệu quả.

- Nắm được yêu cầu, nguyên tắc để khai thác sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học.
- Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục, những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học để có thể v n dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục.
- Nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để có thể triển khai nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục.

Về kỹ năng

- Có năng lực thực hiện kế hoạch dạy học: phân tích bài giảng, thiết kế kế hoạch dạy học, tổ chức giờ dạy lý thuyết, thực hành, ngoại khóa, công tác quản lý lớp học.
- Biết vận dụng các phƣơng pháp dạy học Toán học, Tin học theo hƣớng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo; phát triển năng lực tự học và tƣ duy của học sinh. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá.
- Biết khai thác, sử dụng, tự làm các phương tiện dạy học để hỗ trợ hoạt động dạy học môn Toán học, Tin học ở trường phổ thông;
- Biết triển khai thực hiện được các hoạt động nghiên cứu giáo dục.
- Có khả năng làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Phân tích và đánh giá được đ c điểm tâm lý của học sinh để có thể giải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lý. Có khả năng giao tiếp, ứng x sư phạm.
- Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ A2 (ho c tương đương); có khả năng sử dụng để đọc, dịch tiếng Anh trong học tập, công tác và nghiên cứu.
- Sử dụng tốt một số phần mềm phục vụ cho dạy học Toán học, Tin học.

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức: 111 tín chỉ.

Sư phạm Vật lý (Lý –KTCN)

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Mục tiêu đào tạo

Về kiến thức

- Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Nắm được kiến thức chuyên môn cơ bản trong lĩnh vực đào tạo thuộc ngành Lý - KTCN ở trường CĐSP. Nắm vững những vấn đề cơ bản về chương trình, nội dung môn Vật Lý, KTCN trong chương trình THCS.

- Nắm vững kiến thức lý luận về phương pháp dạy học bộ môn, hình thức tổ chức dạy và học các nguyên tắc và k thuật thực hiện phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Vật Lý, KTCN ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về chất lượng, hiệu quả.
- Nắm được yêu cầu, nguyên tắc để khai thác s dụng và tự làm đồ dùng dạy học.
- Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục, những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục.

- Nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để có thể triển khai nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục.
Về kỹ năng
- Có năng lực thực hiện kế hoạch dạy học: phân tích bài giảng, thiết kế kế hoạch dạy học, tổ chức giờ dạy lý thuyết, thực hành, ngoại khóa, công tác quản lý lớp học.
- Biết vận dụng các phương pháp dạy học Vật Lý, KTCN theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo; phát triển năng lực tự học và tư duy của học sinh. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá.
- Biết khai thác, s dụng, tự làm các phương tiện dạy học để h trợ hoạt động dạy học môn Vật Lý, KTCN ở trường phổ thông;
- Biết triển khai thực hiện được các hoạt động nghiên cứu giáo dục.
- Có khả năng làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Phân tích và đánh giá được đ c điểm tâm lý của học sinh để có thể giải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lý. Có k năng giao tiếp, ứng x sư phạm.
- Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ A (ho c tương đương); có khả năng s dụng để đọc, dịch tiếng Anh trong học tập, công tác và nghiên cứu.
- Có trình độ Tin học đạt chứng chỉ A. S dụng tốt một số phần mềm phục vụ cho dạy học Vật Lý, KTCN.

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức: 111 tín chỉ.

Sư phạm Sinh (Sinh – Hóa)

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Mục tiêu đào tạo

Về kiến thức

- Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Nắm được kiến thức chuyên môn cơ bản trong lĩnh vực đào tạo thuộc ngành Hóa - Sinh ở trường CĐSP.
- Nắm vững những vấn đề cơ bản về chương trình, nội dung môn Hóa học, Sinh học trong chương trình THCS.

- Nắm vững kiến thức lý lu n về phương pháp dạy học bộ môn, hình thức tổ chức dạy và học, các nguyên t c và k thu t thực hiện phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Hóa học, Sinh học ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về chất lượng, hiệu quả.
- Nắm được yêu cầu, nguyên t c để khai thác s dụng và tự làm đồ dùng dạy học.
- Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục, những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học để có thể v n dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục.
- Nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để có thể triển khai nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục.
Về kỹ năng
- Có năng lực thực hiện kế hoạch dạy học: phân tích bài giảng, thiết kế kế hoạch dạy học, tổ chức giờ dạy lý thuyết, thực hành, ngoại khóa, công tác quản lý lớp học.

- Biết vận dụng các phương pháp dạy học Hóa học, Sinh học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo; phát triển năng lực tự học và tư duy của học sinh. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá.
- Biết khai thác, sử dụng, tự làm các phương tiện dạy học để hỗ trợ hoạt động dạy học môn hóa học, sinh học ở trường phổ thông;
- Biết triển khai thực hiện được các hoạt động nghiên cứu giáo dục.
- Có khả năng làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Phân tích và đánh giá được đ c điểm tâm lý của học sinh để có thể giải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lý. Có khả năng giao tiếp, ứng xử sư phạm.
- Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ A (hoặc tương đương); có khả năng sử dụng để đọc, dịch tiếng Anh trong học tập, công tác và nghiên cứu.
- Có trình độ Tin học đạt chứng chỉ A. S dụng tốt một số phần mềm phục vụ cho dạy học Hóa học, Sinh học.

Thời gian đào tạo 3 năm

Khối lượng kiến thức: 112 tín chỉ.

Sư phạm Ngữ văn

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Mục tiêu đào tạo

Về kiến thức

- Hiểu biết về các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
- Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lí, giáo dục, những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục;
- Nắm ch c kiến thức chuyên môn cơ bản trong lĩnh vực đào tạo thuộc ngành Ngữ văn ở trường CĐSP;

- Nắm chắc những vấn đề cơ bản về chương trình, nội dung môn Ngữ văn trong chương trình THCS;
- Nắm vững kiến thức lí luận về phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy và học môn Ngữ văn ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về chất lượng, hiệu quả;
- Biết khai thác, sử dụng các phương tiện dạy học.
- Nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành để có thể triển khai nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học cụ thể và phục vụ cho việc dạy học.
- Hiểu biết về công tác tổ chức, quản lí trong ngành giáo dục trong nhà trường hiện nay.

Về kỹ năng

- Có trình độ Tin học đạt chứng chỉ đáp ứng được yêu cầu của đơn vị tuyển dụng. Sử dụng tốt một số phương tiện dạy học, phần mềm phục vụ cho dạy học Ngữ văn;
- Thực hiện được các hoạt động dạy học từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn triển khai và kiểm tra đánh giá kết quả;
- Sử dụng thành thạo các phương pháp và kĩ năng dạy học đặc thù môn Ngữ văn, các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học, phát triển năng lực, phẩm chất người học;
- Biết triển khai thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học chuyên ngành;
- Có khả năng làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
- Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lí của học sinh để có thể giải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lí. Có kĩ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm, kĩ năng tự học, kĩ năng tổ chức hoạt động nhóm;

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức: 101 tín chỉ.

Sư phạm Tiếng Anh

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Mục tiêu đào tạo

Về kiến thức

Trang bị cho người học những kiến thức đại cương về nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức đại cương làm kiến thức nền cho cử nhân sư phạm Tiếng Anh;
Cung cấp kiến thức cơ bản về Tiếng Anh như hệ thống cấu trúc, chức năng (ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa học, văn hóa văn minh, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lý luận và phương pháp dạy và học Tiếng Anh, có kiến thức về môi trường sống và làm việc trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Người học còn phải biết sử dụng hiệu quả công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ, có phẩm chất đạo đức, tính chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm, có khả năng tư duy phê phán.
Về kỹ năng
Năng lực và kỹ năng Tiếng Anh
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ Anh, rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh mức độ B2 của khung tham chiếu Châu Âu.

Năng lực và kỹ năng sư phạm
- Có khả năng tổ chức, quản lý các hoạt động giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và năng lực tự học của người học.
- Có khả năng xây dựng, thực hiện kế hoạch giảng dạy thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù của bộ môn, đặc điểm của người học.

- Có khả năng tổ chức việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp để nâng cao chất lượng việc giảng dạy Tiếng Anh.
- Có khả năng quản lý thời gian, kỹ năng tự học, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp, kiến nghị, kỹ năng phân tích tổng hợp.
- Có khả năng giao tiếp, đồng cảm, gây hứng thú cho người học, sử dụng công nghệ trong dạy học.
- Có khả năng phát triển nghề nghiệp, tự đánh giá, tự rèn luyện bản thân nhằm nâng cao chuyên môn, biết giải quyết những vấn đề trong thực tiển hoạt động dạy học.
- Có khả năng thu thập, xử lý thông tin về nhu cầu đặc điểm của người học, điều kiện giáo dục của nhà trường, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, quốc gia, quốc tế.

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức: 102 tín chỉ.

Sư phạm Mỹ thuật (Mỹ thuật-CTĐ)

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm