Trường Đại Học Thương Mại | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Thương Mại

   Trường Đại Học Thương Mại
   Trường Đại Học Thương Mại
   Trường Đại Học Thương Mại
   Trường Đại Học Thương Mại
   4 hình
   9.5
   Xuất sắc
   121 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   22 ngành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng

   Khối lượng kiến thức: 131 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản lý và quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành; những kỹ năng chuyên sâu về quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kinh doanh chương trình du lịch, kinh doanh dịch vụ đại lý du lịch; có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh du lịch phù hợp với thực tiễn trong điều kiện môi trường biến động; thành thạo các hoạt động tác nghiệp tại các bộ phận điều hành, hướng dẫn du lịch, thị trường và các bộ phận khác trong doanh nghiệp lữ hành.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam; Pháp luật đại cương, Toán cao cấp và Phương pháp nghiên cứu khoa học, Kinh tế thương mại, Xã hội học đại cương, Kinh tế môi trường, có kiến thức chung về nghề nghiệp;

   Có kiến thức đủ rộng về nền kinh tế, kinh doanh và quản lý, bao gồm: Tổng quan du lịch, Quản trị học, Thương mại điện tử căn bản, Cơ sở văn hóa Việt Nam, có kiến thức cơ bản về nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khi thực tập nghiệp vụ dịch vụ du lịch và lữ hành; Tâm lý quản trị kinh doanh, Văn hóa du lịch, Du lịch bền vững, Quản lý điểm đến du lịch, Kinh tế học;

   Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, bao gồm: Quản trị dịch vụ, Quản trị chất lượng dịch vụ, Marketing du lịch, Kinh tế du lịch, Quản trị sự kiện, Tài nguyên du lịch, Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành, Hướng dẫn du lịch;

   Kỹ năng:

   Thiết kế, triển khai, vận hành và đánh giá dự án/phương án kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành;

   Thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành;

   Thực hành tác nghiệp tại các bộ phận điều hành, hướng dẫn du lịch, thị trường, các bộ phận khác trong doanh nghiệp lữ hành;

   Thực hành quản trị kinh doanh chương trình du lịch, kinh doanh dịch vụ đại lý du lịch, quản trị quan hệ của doanh nghiệp lữ hành với nhà cung cấp, quản trị rủi ro trong các mối quan hệ của doanh nghiệp lữ hành, tổ chức sự kiện, hướng dẫn du lịch, tài nguyên du lịch.

   Quản trị hệ thống thông tin kinh tế

   Hệ thống thông tin kinh tế
   1 tháng
   Hệ thống thông tin kinh tế
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 131 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Hệ thống thông tin quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về quản trị hệ thống thông tin; có khả năng xử lý, tổ chức lưu trữ dữ liệu, khai thác thông tin phục vụ cho dự báo và ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp; lựa chọn phương án xây dựng và quản lý mạng máy tính của doanh nghiệp; có khả năng chuyển giao, huấn luyện sử dụng các phần mềm thông dụng trong quản lý và kinh doanh; phân tích thiết kế hệ thống thông tin; lựa chọn phương án nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Có kiến thức nền tảng đủ rộng về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, kiến thức ngành bao gồm: Nguyên lí quản lí kinh tế, Quản trị học, Quản trị tác nghiệp thương mại, Kinh tế lượng, Nguyên lý thống kê, Hệ thống thông tin quản lý, Cơ sở toán học cho tin học, Cơ sở lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Chính phủ điện tử, Các phương pháp và mô hình phân tích dự báo kinh tế xã hội, Pháp luật Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin;
   Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về Hệ thống thông tin quản lý bao gồm: Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Mạng máy tính và truyền thông, Truyền thông kinh doanh, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Thương mại điện tử căn bản, Thanh toán điện tử, Thiết kế và triển khai website, Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp.
   Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị hệ thống thông tin bao gồm: Kỹ thuật khai thác dữ liệu phục vụ kinh doanh, Kỹ thuật sử dụng SQL Server, Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, Quản trị cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu trong kinh doanh, An toàn và bảo mật thông tin, Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp;

   Kỹ năng:

   Kỹ năng lập phương án tổ chức, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho doanh nghiệp;

   Kỹ năng tổ chức lưu trữ, xử lý, khai thác thông tin phục vụ cho dự báo và ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp;

   Kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp;

   Kỹ năng lựa chọn phương án xây dựng và quản lý mạng máy tính, website của doanh nghiệp;

   Kỹ năng làm việc theo nhóm (Team Work), truyền thông kinh doanh và giao tiếp cộng đồng tốt;

   Kỹ năng phát hiện, làm báo cáo nghiên cứu và trình diễn vấn đề;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận sau:

   Bộ phận quản trị mạng máy tính;
   Bộ phận quản trị dự án phát triển hệ thống thông tin;
   Bộ phận quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp;
   Bộ phận quản trị Website của doanh nghiệp;
   Bộ phận truyền thông kinh doanh trực tuyến;
   Bộ phận quản trị cơ sở dữ liệu;

   Quản trị nhân lực doanh nghiệp

   Quản trị nhân lực
   1 tháng
   Quản trị nhân lực
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 131 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Quản trị nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị – quản lý và quản trị nhân lực; những kỹ năng chuyên sâu về quản trị nhân lực doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch nhân lực doanh nghiệp; biết tổ chức và định mức lao động, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá, trả công nhân lực trong doanh nghiệp; biết thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ lao động doanh nghiệp...

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Nắm vững các kiến thức giáo dục đại cương như: các nguyên lý quy luật tự nhiên, xã hội, lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, xã hội nhân văn ở trình độ đại học theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Có đủ kiến thức nền về quản trị - quản lý như: Kinh tế học lao động; Thị trường lao động; Quản trị học;Tâm lý học lao động; Hành vi tổ chức; Marketing căn bản làm cơ sở cho việc nghiên cứu các môn học ngành và chuyên ngành cũng như phát triển nghề nghiệp;

   Nắm vững kiến thức chuyên sâu về ngành Quản trị nhân lực và chuyên ngành Quản trị nhân lực thương mại bao gồm: Quản trị nhân lực căn bản; Quan hệ lao động; Luật Lao động; Hoạch định nguồn nhân lực; Tuyển dụng nhân lực; Đào tạo và phát triển nhân lực; Tổ chức và định mức lao động; Đánh giá thực hiện công việc; Trả công lao động; An toàn và vệ sinh lao động; Quản trị nhân lực thương mại; Kinh tế doanh nghiệp thương mại; Quản trị chiến lược; Quản trị rủi ro; Quản trị đa văn hóa;

   Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý.

   Kỹ năng:

   Có kỹ năng hoạch định các chiến lược, chính sách và chương trình thu hút, sử dụng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực;

   Có kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch nhân lực như: Tuyển dụng nhân lực; Đào tạo và phát triển nhân lực; Đánh giá nhân lực; Trả công lao động; An toàn vệ sinh lao động;

   Có kỹ năng làm báo cáo, trình diễn, thuyết phục, truyền thông quản trị nhân lực và tổ chức sự kiện;

   Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập, quản trị thời gian.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Quản trị nhân lực, chuyên ngành Quản trị nhân lực thương mại của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận thuộc các tổ chức doanh nghiệp sau:

   Bộ phận Tổ chức – Nhân sự/ Hành chính – Nhân sự/ Tổ chức lao động… của các doanh nghiệp;

   Bộ phận tổ chức, nhân sự, đào tạo tại các Bộ, Tổng cục, Cục, Ủy ban nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể;

   Bộ phận phụ trách công tác lao động tại các cơ quan quản lý nhà nước về lao động các cấp

   Bộ phận Tổ chức – Nhân sự/ Tổ chức cán bộ của các cơ sở đào tạo;

   Hệ thống thông tin quản lý

   Hệ thống thông tin quản lý
   1 tháng
   Hệ thống thông tin quản lý
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 131 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Hệ thống thông tin quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về quản trị hệ thống thông tin; có khả năng xử lý, tổ chức lưu trữ dữ liệu, khai thác thông tin phục vụ cho dự báo và ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp; lựa chọn phương án xây dựng và quản lý mạng máy tính của doanh nghiệp; có khả năng chuyển giao, huấn luyện sử dụng các phần mềm thông dụng trong quản lý và kinh doanh; phân tích thiết kế hệ thống thông tin; lựa chọn phương án nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Có kiến thức nền tảng đủ rộng về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, kiến thức ngành bao gồm: Nguyên lí quản lí kinh tế, Quản trị học, Quản trị tác nghiệp thương mại, Kinh tế lượng, Nguyên lý thống kê, Hệ thống thông tin quản lý, Cơ sở toán học cho tin học, Cơ sở lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Chính phủ điện tử, Các phương pháp và mô hình phân tích dự báo kinh tế xã hội, Pháp luật Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin;
   Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về Hệ thống thông tin quản lý bao gồm: Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Mạng máy tính và truyền thông, Truyền thông kinh doanh, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Thương mại điện tử căn bản, Thanh toán điện tử, Thiết kế và triển khai website, Các phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp.
   Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị hệ thống thông tin bao gồm: Kỹ thuật khai thác dữ liệu phục vụ kinh doanh, Kỹ thuật sử dụng SQL Server, Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, Quản trị cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu trong kinh doanh, An toàn và bảo mật thông tin, Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp;

   Kỹ năng:

   Kỹ năng lập phương án tổ chức, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho doanh nghiệp;

   Kỹ năng tổ chức lưu trữ, xử lý, khai thác thông tin phục vụ cho dự báo và ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp;

   Kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp;

   Kỹ năng lựa chọn phương án xây dựng và quản lý mạng máy tính, website của doanh nghiệp;

   Kỹ năng làm việc theo nhóm (Team Work), truyền thông kinh doanh và giao tiếp cộng đồng tốt;

   Kỹ năng phát hiện, làm báo cáo nghiên cứu và trình diễn vấn đề;

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận sau:

   Bộ phận quản trị mạng máy tính;
   Bộ phận quản trị dự án phát triển hệ thống thông tin;
   Bộ phận quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp;
   Bộ phận quản trị Website của doanh nghiệp;
   Bộ phận truyền thông kinh doanh trực tuyến;
   Bộ phận quản trị cơ sở dữ liệu;

   Tiếng Trung thương mại

   Ngôn ngữ Trung Quốc
   1 tháng
   Ngôn ngữ Trung Quốc
   1 tháng

   Thương mại điện tử

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Thương mại điện tử có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương do Bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra đối với ngành Thương mại điện tử.

   Có kiến thức cơ sở ngành của Thương mại điện tử như quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh.

   Kỹ năng:

   Có khả năng cài đặt các chế độ, các ứng dụng thông dụng trên máy tính, khắc phục các sự cố thông thường của máy tính.

   Biết làm việc theo nhóm, có khả năng làm báo cáo và thuyết trình.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận sau:

   Bộ phận quản lý chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử.

   Bộ phận quản trị dự án thương mại điện tử.

   Quản trị khách sạn

   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng
   Kinh tế - Quản lý
   1 tháng

   Thời gian đào tạo:

   Khối lượng kiến thức: 131 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Quản trị khách sạn có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản lý và quản trị kinh doanh khách sạn; những kỹ năng chuyên sâu về quản trị khách sạn; có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh khách sạn phù hợp với thực tiễn trong điều kiện môi trường biến động; thành thạo các hoạt động tác nghiệp và quản trị tại các bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, bếp, an ninh và các bộ phận dịch vụ khác trong khách sạn và các loại hình cơ sở lưu trú.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị khách sạn, bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam; Pháp luật đại cương, Toán cao cấp và Phương pháp nghiên cứu khoa học, Kinh tế thương mại, Xã hội học đại cương, Kinh tế môi trường, có kiến thức chung về nghề nghiệp;

   Có kiến thức đủ rộng về nền kinh tế, kinh doanh và quản lý, bao gồm: Tổng quan khách sạn, Quản trị học, Thương mại điện tử căn bản, Cơ sở văn hóa Việt Nam, có kiến thức cơ bản về nghề Quản trị khách sạn khi thực tập nghiệp vụ khách sạn; Tâm lý quản trị kinh doanh, Văn hóa du lịch, Du lịch bền vững, Quản lý điểm đến du lịch, Kinh tế học;

   Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị khách sạn, bao gồm: Quản trị dịch vụ, Quản trị chất lượng dịch vụ, Quản trị sự kiện, Marketing du lịch, Kinh tế du lịch, Quản trị lễ tân khách sạn, Quản trị buồng khách sạn, Quản trị thực phẩm và đồ uống, Quản trị trang thiết bị khách sạn, Quản trị nhà hàng và quầy bar, Quản trị khu nghỉ dưỡng;

   Kỹ năng:

   Thiết kế, triển khai, vận hành và đánh giá dự án/phương án kinh doanh khách sạn;

   Thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong kinh doanh khách sạn;

   Thực hành tác nghiệp tại các bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, bếp, an ninh và các bộ phận dịch vụ khác trong khách sạn và các loại hình cơ sở lưu trú;

   Thực hành quản trị tại các bộ phận lễ tân, buồng, thực phẩm và đồ uống, nhà hàng và quầy bar, tổ chức sự kiện và các bộ phận dịch vụ khác trong khách sạn và các loại hình cơ sở lưu trú.

   Tiếng Pháp thương mại

   Ngôn ngữ Pháp
   1 tháng
   Ngôn ngữ Pháp
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   D03: Toán – Văn – Pháp

   Mục tiêu đào tạo:

   Được theo học các môn học chuyên ngành bằng tiếng Pháp do các giảng viên được đào tạo tại cộng hòa Pháp

   Có cơ hội được học bằng 2 hệ chính quy của trường Đại học Thương mại hoặc bằng 2 cử nhân của các trường Đại học của Pháp tại Đại học Thương mại.

   Có cơ hội đi du học tại các trường đại học danh tiếng của cộng hòa Pháp theo hiệp định song phương.

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân ngành kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về kế toán, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp về kế toán, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành kế toán và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ. Sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng thực hiện và tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài, và các tổ chức khác.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng về kế toán; biết cách vận dụng các kiến thức chuyên môn để giải quyết tốt các tình huống cụ thể trong công tác kế toán.

   Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

   Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của chuyên môn kế toán.

   Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động kế toán tại các đơn vị, tổ chức.

   Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

   Có kiến thức bổ trợ để phát triển sang các ngành đào tạo khác thuộc khối ngành kinh tế.

   Kỹ năng:

   Có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan tới hoạt động kế toán trong các đơn vị, tổ chức.

   Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

   Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.

   Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

   Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp thuộc lĩnh vực chuyên môn kế toán.

   Đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định của Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Gíao dục & Đào tạo về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và quy định chuẩn ngoại ngữ của Nhà Trường.

   Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra chuyên ngành kế toán doanh nghiệp của Trường Đại học Thương Mại có thể làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau:

   Bộ phận kế toán tài chính.

   Bộ phận kế toán quản trị.

   Bộ phận kiểm toán nội bộ, các bộ phận chuyên môn của kiểm toán Nhà nước, các công ty kiểm toán độc lập, các công ty dịch vụ về kế toán.

   Bộ phận kế hoạch – tài chính.

   Bộ phận phân tích kinh tế tài chính.

   Marketing thương mại

   Marketing
   1 tháng
   Marketing
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững những nguyên lý quy luật tự nhiên xã hội, có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế, xã hội và kiến thức của ngành marketing và chuyên ngành đào tạo marketing thương mại, bao gồm:

   Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia khối ngành Kinh tế -quản lý - kinh doanh và ngành Marketing, tập trung nâng cao kiến thức ngoại ngữ theo chuẩn của trường, kiến thức tin học căn bản, kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học..

   Kỹ năng:

   Lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu, phát triển, và kế hoạch giải quyết các vấn đề marketing/ marketing thương mại của doanh nghiệp.

   Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh và marketing/ marketing thương mại của doanh nghiệp.

   Nghiên cứu và điều tra marketing/ marketing thương mại (thị trường và khách hàng).

   Phân tích, lập chương trình marketing/ marketing thương mại và truyền thông marketing/ marketing thương mại của sản phẩm, doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing thương mại thuộc ngành Marketing có khả năng làm việc tốt ở các cương vị quản trị ở các bộ phận có liên quan đến hoạt động kinh doanh, thị trường, khách hàng và hoạt động marketing của doanh nghiệp:

   Bộ phận quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh;

   Bộ phận quản trị marketing, quản trị phát triển thị trường, thị trường, khách hàng.

   Các loại hình doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, đặc biệt là các doanh nghiệp có kinh doanh thương mại như: ngân hàng và các tổ chức tài chính, bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe và y tế, các công ty dược, các sở công thương, các đơn vị xúc tiến thương mại, các đơn vị nghiên cứu thị trường, các trường và các tổ chức đào tạo, các viện nghiên cứu, các đơn vị đầu tư và sở hữu trí tuệ.

   Tiếng Anh Thương mại

   Tiếng Anh thương mại
   1 tháng
   Tiếng Anh thương mại
   1 tháng

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị kinh doanh; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội; có đủ kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại học.

   Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Kinh tế lượng, Thương mại điện tử căn bản…

   Kỹ năng:

   Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược, chính sách kinh doanh của doanh nghiệp;

   Kỹ năng lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;

   Kỹ năng giao tiếp tốt;

   Kỹ năng làm việc theo nhóm (Team Work);

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại bộ phận, doanh nghiệp như sau:

   Bộ phận quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh;

   Bộ phận quản trị dự án kinh doanh;

   Các loại hình doanh nghiệp sản xuất và thương mại;

   Các bộ phận quản trị và hoạt động kinh doanh ở các loại hình doanh nghiệp khác;

   Tài chính ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính Ngân hàng
   1 tháng

   Kinh doanh quốc tế

   Kinh doanh thương mại
   1 tháng
   Kinh doanh thương mại
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Mục tiêu đào tạo:

   Chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế chuyên ngành Thương mại quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức, kỹ năng trong kinh doanh quốc tế; Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hành các kiến thức, tự tin trong giao tiếp, giải quyết vấn đề, tham gia hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh trên thị trường quốc tế;

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Chương trình cung cấp các kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia ngành Kinh doanh quốc tế. Có kiến thức đủ rộng về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh quốc tế. Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Thương mại quốc tế, có khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Có các kiến thức căn bản để phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế – Quản lý – Kinh doanh.

   Kỹ năng:

   Lập và triển khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn đề thương mại quốc tế của doanh nghiệp.
   Tham gia hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh thương mại quốc tế của doanh nghiệp
   Kỹ năng nghiên cứu và đánh giá các thị trường và lập các chương trình marketing XNK hàng hóa của doanh nghiệp
   Kỹ năng giao dịch, soạn thảo hợp đồng và các văn bản chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại quốc tế, ngành Kinh doanh quốc tế, có khả năng làm việc tốt ở các bộ phận sau:
   Bộ phận có liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế của các loại hình doanh nghiệp thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
   Ngoài ra, có thể làm việc tại các bộ phận có liên quan đến kinh doanh quốc tế, đầu tư quốc tế ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp; Các tổ chức quốc tế.
   Sinh viên tốt nghiệp chương trình có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng khối kinh tế, kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh

   Quản trị nhân lực

   Quản trị nhân lực
   1 tháng
   Quản trị nhân lực
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 131 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân Quản trị nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị – quản lý và quản trị nhân lực; những kỹ năng chuyên sâu về quản trị nhân lực doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch nhân lực doanh nghiệp; biết tổ chức và định mức lao động, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá, trả công nhân lực trong doanh nghiệp; biết thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ lao động doanh nghiệp...

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Có đủ kiến thức nền về quản trị – quản lý như: Kinh tế học lao động; Thị trường lao động; Quản trị học;Tâm lý học lao động; Hành vi tổ chức; Marketing căn bản làm cơ sở cho việc nghiên cứu các môn học ngành và chuyên ngành cũng như phát triển nghề nghiệp;

   Nắm vững kiến thức chuyên sâu về ngành Quản trị nhân lực và chuyên ngành Quản trị nhân lực thương mại bao gồm: Quản trị nhân lực căn bản; Quan hệ lao động; Luật Lao động; Hoạch định nguồn nhân lực; Tuyển dụng nhân lực; Đào tạo và phát triển nhân lực; Tổ chức và định mức lao động; Đánh giá thực hiện công việc; Trả công lao động; An toàn và vệ sinh lao động; Quản trị nhân lực thương mại; Kinh tế doanh nghiệp thương mại; Quản trị chiến lược; Quản trị rủi ro; Quản trị đa văn hóa;

   Kỹ năng:

   Có kỹ năng hoạch định các chiến lược, chính sách và chương trình thu hút, sử dụng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực;

   Có kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch nhân lực như: Tuyển dụng nhân lực; Đào tạo và phát triển nhân lực; Đánh giá nhân lực; Trả công lao động; An toàn vệ sinh lao động;

   Có kỹ năng làm báo cáo, trình diễn, thuyết phục, truyền thông quản trị nhân lực và tổ chức sự kiện;

   Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập, quản trị thời gian.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Quản trị nhân lực, chuyên ngành Quản trị nhân lực thương mại của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận thuộc các tổ chức doanh nghiệp sau:

   Bộ phận Tổ chức – Nhân sự/ Hành chính – Nhân sự/ Tổ chức lao động… của các doanh nghiệp;

   Bộ phận tổ chức, nhân sự, đào tạo tại các Bộ, Tổng cục, Cục, Ủy ban nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể;

   Các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ;

   Các doanh nghiệp sản xuất;

   Luật kinh tế

   Luật kinh tế
   1 tháng
   Luật kinh tế
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm: Kiến thức về xã hội học, những nguyên lý căn bản trong quản trị doanh nghiệp và kinh doanh, thống kê thương mại, quản lý tài chính - tiền tệ, kinh tế và kinh doanh thương mại;

   Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về pháp luật kinh tế, bao gồm những kiến thức về lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật, Hiến pháp, luật dân sự, luật hành chính, và công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế;

   Kỹ năng:

   Kỹ năng phân tích, phát hiện và giải quyết, tư vấn những vấn đề pháp lý về kinh tế và thương mại phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

   Kỹ năng hoạch định và đảm bảo nội dung pháp lý trong quản trị chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác;

   Kỹ năng giao tiếp và truyền thông các vấn đề pháp lý về kinh tế và thương mại;

   Kỹ năng diễn đạt các vấn đề pháp lý kinh tế và thương mại bằng văn bản và thuyết trình.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế / chuyên ngành Luật thương mại của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận, cơ quan sau:

   Bộ phận quản trị và chuyên gia pháp luật trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hội;

   Bộ phận thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư trong các tổ chức dịch vụ pháp luật;

   Các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng khối ngành luật kinh tế, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh;

   Tự thành lập hoặc tham gia các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn và dịch vụ pháp lý về kinh tế và thương mại.

   Quản lý kinh tế

   Kinh tế
   1 tháng
   Kinh tế
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về kinh tế và quản lý kinh tế, bao gồm những kiến thức về kinh tế học ứng dụng trong quản lý, kinh tế công, kinh tế phát triển và những kiến thức cơ sở về kinh tế và quản lý kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô;

   Nắm vững những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về quản lý kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô, bao gồm những kiến thức về phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế – xã hội, kinh tế và quản lý nhà nước về thương mại, tài nguyên và môi trường; pháp luật trong quản lý kinh tế; kinh tế và quản lý doanh nghiệp; những kiến thức về kinh tế và quản lý của một số lĩnh vực tiêu biểu như: tài chính, ngân hàng, chứng khoán, dịch vụ, đầu tư...

   Kỹ năng:

   Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tác động của môi trường kinh tế - xã hội, đặc biệt là các công cụ quản lý nhà nước đến các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế;

   Kỹ năng nghiên cứu và dự báo kinh tế;

   Kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về kinh tế và quản lý kinh tế;

   Kỹ năng giao tiếp và truyền thông các chính sách, công cụ quản lý; Diễn đạt vấn đề kinh tế, quản lý kinh tế bằng văn bản và thuyết trình.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành kinh tế /chuyên ngành quản lý kinh tế của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận, cơ quan sau:

   Bộ phận hoạch định, tổ chức và kiểm tra thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô;

   Bộ phận hoạch định, tổ chức thực thi, kiểm tra, giám sát và phân tích, đánh giá thực thi chính sách về kinh tế và thương mại, quản lý tài nguyên và môi trường;

   Các bộ phận của các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan tới quản lý kinh tế của các bộ, ngành ở TW, các sở ngành ở địa phương; Các tổ chức quốc tế có liên quan đến kinh tế và quản lý kinh tế.

   Các tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp; Các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về kinh tế và quản lý kinh tế; Các trung tâm nghiên cứu và tư vấn về kinh tế và quản lý kinh tế; Tự thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế theo qui định của pháp luật.

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng
   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng

   Kế toán công

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Marketing

   Marketing
   1 tháng
   Marketing
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững những nguyên lý quy luật tự nhiên xã hội, có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế, xã hội và kiến thức của ngành marketing và chuyên ngành đào tạo marketing thương mại, bao gồm:

   Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia khối ngành Kinh tế -quản lý - kinh doanh và ngành Marketing, tập trung nâng cao kiến thức ngoại ngữ theo chuẩn của trường, kiến thức tin học căn bản, kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học..

   Kỹ năng:

   Lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu, phát triển, và kế hoạch giải quyết các vấn đề marketing/ marketing thương mại của doanh nghiệp.

   Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh và marketing/ marketing thương mại của doanh nghiệp.

   Nghiên cứu và điều tra marketing/ marketing thương mại (thị trường và khách hàng).

   Phân tích, lập chương trình marketing/ marketing thương mại và truyền thông marketing/ marketing thương mại của sản phẩm, doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing thương mại thuộc ngành Marketing có khả năng làm việc tốt ở các cương vị quản trị ở các bộ phận có liên quan đến hoạt động kinh doanh, thị trường, khách hàng và hoạt động marketing của doanh nghiệp:

   Bộ phận quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh;

   Bộ phận quản trị marketing, quản trị phát triển thị trường, thị trường, khách hàng.

   Các loại hình doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, đặc biệt là các doanh nghiệp có kinh doanh thương mại như: ngân hàng và các tổ chức tài chính, bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe và y tế, các công ty dược, các sở công thương, các đơn vị xúc tiến thương mại, các đơn vị nghiên cứu thị trường, các trường và các tổ chức đào tạo, các viện nghiên cứu, các đơn vị đầu tư và sở hữu trí tuệ.

   Kinh tế

   Kinh tế
   1 tháng
   Kinh tế
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A00: Toán – Lý – Hóa

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về kinh tế và quản lý kinh tế, bao gồm những kiến thức về kinh tế học ứng dụng trong quản lý, kinh tế công, kinh tế phát triển và những kiến thức cơ sở về kinh tế và quản lý kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô;

   Nắm vững những kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về quản lý kinh tế ở cả tầm vĩ mô và vi mô, bao gồm những kiến thức về phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, chính sách kinh tế – xã hội, kinh tế và quản lý nhà nước về thương mại, tài nguyên và môi trường; pháp luật trong quản lý kinh tế; kinh tế và quản lý doanh nghiệp; những kiến thức về kinh tế và quản lý của một số lĩnh vực tiêu biểu như: tài chính, ngân hàng, chứng khoán, dịch vụ, đầu tư...

   Kỹ năng:

   Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tác động của môi trường kinh tế - xã hội, đặc biệt là các công cụ quản lý nhà nước đến các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế;

   Kỹ năng nghiên cứu và dự báo kinh tế;

   Kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về kinh tế và quản lý kinh tế;

   Kỹ năng giao tiếp và truyền thông các chính sách, công cụ quản lý; Diễn đạt vấn đề kinh tế, quản lý kinh tế bằng văn bản và thuyết trình.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành kinh tế /chuyên ngành quản lý kinh tế của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận, cơ quan sau:

   Bộ phận hoạch định, tổ chức và kiểm tra thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô;

   Bộ phận hoạch định, tổ chức thực thi, kiểm tra, giám sát và phân tích, đánh giá thực thi chính sách về kinh tế và thương mại, quản lý tài nguyên và môi trường;

   Các bộ phận của các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan tới quản lý kinh tế của các bộ, ngành ở TW, các sở ngành ở địa phương; Các tổ chức quốc tế có liên quan đến kinh tế và quản lý kinh tế.

   Các tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp; Các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về kinh tế và quản lý kinh tế; Các trung tâm nghiên cứu và tư vấn về kinh tế và quản lý kinh tế; Tự thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế theo qui định của pháp luật.

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Tổ hợp xét tuyển:

   A01: Toán – Lý – Anh

   D01: Toán – Văn – Anh

   D07: Toán – Hóa – Anh

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân ngành kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về kế toán, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp về kế toán, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành kế toán và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   • Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng về kế toán; biết cách vận dụng các kiến thức chuyên môn để giải quyết tốt các tình huống cụ thể trong công tác kế toán.
   • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật
   • Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của chuyên môn kế toán
   • Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động kế toán tại các đơn vị, tổ chức.
   • Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.
   • Có kiến thức bổ trợ để phát triển sang các ngành đào tạo khác thuộc khối ngành kinh tế

   Kỹ năng:

   • Có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan tới hoạt động kế toán trong các đơn vị, tổ chức.
   • Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
   • Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
   • Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
   • Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp thuộc lĩnh vực chuyên môn kế toán.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra chuyên ngành kế toán doanh nghiệp của Trường Đại học Thương Mại có thể làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau:

   • Bộ phận kế toán tài chính.
   • Bộ phận kế toán quản trị.
   • Các loại hình doanh nghiệp, tổ chức hành chính sự nghiệp;
   • Các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng;

   Đánh giá

   121 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   9.6
   Cơ sở vật chất
   9.8
   Môi trường HT
   9.6
   HĐ ngoại khoá
   9.3
   Cơ hội việc làm
   9.3
   Tiến bộ bản thân
   9.3
   Thủ tục hành chính
   9.4
   Quan tâm sinh viên
   9.8
   Hài lòng về học phí
   9.6
   Sẵn sàng giới thiệu
   9.8
   Giảng viên
   9.6
   Cơ sở vật chất
   9.8
   Môi trường HT
   9.6
   HĐ ngoại khoá
   9.3
   Cơ hội việc làm
   9.3
   Tiến bộ bản thân
   9.3
   Thủ tục hành chính
   9.4
   Quan tâm sinh viên
   9.8
   Hài lòng về học phí
   9.6
   Sẵn sàng giới thiệu
   9.8

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Review Ngành Thương Mại Điện Tử Tại Tmu

   Đã học khoá học: Thương mại điện tử tại đây.

   Ưu điểm

   - Chất lượng đào tạo chuẩn: Học thương mại điện tử ở Đại học Thương mại là một lựa chọn rất đúng đắn. Đại học Thương mại là trường Đại học đầu tiên trong cả nước mở chuyên ngành thương mại điện tử cũng là trường đầu tiên trong cả nước xây dựng chương trình và đăng ký mở Ngành Thương mại điện tử với Bộ Giáo dục
   - CSVC: Đang được nâng cao và cải thiện dáng kể, đặc biệt là không gian thư viện "trong mơ" dành cho các bạn sinh viên
   - Đội ngũ giảng viên chất lượng

   Điểm cần cải thiện

   - Thương Mại cũng rất nổi tiếng với trò chơi nhân phẩm mang tên ” Máy bán nước tự động”, mỗi lần đút tiền vào là lại lên cơn đau tim
   - Học phí hơi chát

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Sinh viên trường Đại học Thương mại rất năng động, trường có rất nhiều hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trải nghiệm, tỉ lệ ra trường có việc làm cũng rất cao

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Chất Lượng Giảng Dạy Tuyệt Vời

   Đã học khoá học: Luật Kinh tế tại đây.

   Ưu điểm

   Cơ sở vật chất tốt, giáo viên giảng dạy nhiệt tình

   Điểm cần cải thiện

   Chưa thấy khuyết điểm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Môi trường học tập tốt, giảng viên nhiệt tình, cơ sở vật chất thiết bị hiện đại

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Luật Kinh Tế

   Đã học khoá học: Luật Kinh Tế tại đây.

   Ưu điểm

   thầy cô dễ thương nhiệt tinh, cơ sở vật chất hiện đại

   Điểm cần cải thiện

   hơi ít các hoạt động ngoại khóa

   Trải nghiệm và lời khuyên

   khá ổn, mong được đến trường để có nhiều trải nghiệm hơn

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Đại Học Thương Mại

   Đã học khoá học: Ngân hàng - Tài chính tại đây.

   Ưu điểm

   - Có máy bán nước tự động tiện lợi
   - Quanh trường có nhiều địa điểm ăn uống
   - Giảng viên nhiệt tình, thân thiện, cố gắng giúp đỡ sinh viên nhiều nhất có thể
   - Cảnh quan đẹp

   Điểm cần cải thiện

   - Cơ sở vật chất cũ, cần cải thiện, giáo viên thường phải chuẩn bị sẵn dụng cụ như loa, mic,...
   - Có wifi khắp chỗ trong trường nhưng chập chờn và nhiều khi không kết nối được.
   - Hoạt động ngoại khoá không được sôi nổi.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Nên hỏi thầy cô nhiều vì thầy cô nhiệt tình và còn dễ để lại ấn tượng vowid thầy cô.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Giới thiệu trường

   Trường Đại học Thương mại tọa lạc tại số 79, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Với tổng diện tích lên đến 380.000 m2, trường được nhiều sinh viên nhận xét là có cảnh quan và khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, đẹp thơ mộng.

   Sau nhiều năm hoạt động và phát triển, trường không chỉ nhận được sự ủng hộ, yêu mến từ các sinh viên mà còn đạt nhiều thành tích đáng nể như Huân chương Lao động hạng Nhất (1995), Đơn vị Anh hùng Lao động (2010), Huân chương Độc lập hạng Nhất (2014)...

   Trường Đại học Thương mại giảng dạy đa ngành, đa lĩnh vực với các hệ cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ. Quy mô đào tạo hiện nay lên đến hơn 20.000 sinh viên/năm, trong đó khoảng 4000 người học đại học chính quy, 700 cao học và 70 nghiên cứu sinh.

   Hình ảnh các sinh viên của trường (Nguồn: Đại học Thương mại)

   Hình ảnh các sinh viên của trường (Nguồn: Đại học Thương mại)

   Sứ mệnh

   Xây dựng và phát triển Trường Đại học Thương mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại (bao gồm thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và sở hữu trí tuệ) của Việt Nam có uy tín trong khu vực và trên thế giới; một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện.

   Một cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đào tạo có uy tín về thương mại, du lịch, dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế; một trung tâm văn hoá nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

   Tầm nhìn

   Tiếp tục phát triển và khẳng định vị thế là trường đại học đa ngành. Phấn đấu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, có uy tín, đạt chuẩn chất lượng khu vực vào năm 2030.

   Đội ngũ giảng viên

   Trường có gần 700 giảng viên, với 2 giáo sư, 39 phó giáo sư, 99 tiến sĩ và trên 400 thạc sĩ.

   Thành tựu

   Từ năm 2005 đến 2010, Trường Đại học Thương mại đã thực hiện 114 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, trong đó có 6 đề tài trọng điểm; Giai đoạn 2010 – 2015 thực hiện 1 đề tài cấp Nhà nước; 52 đề tài cấp Bộ; 519 đề tài cấp Trường.

   Danh hiệu Anh hùng Lao động (2010), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2008), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2008)… và năm 2015, nhân ngày Kỷ niệm 55 năm thành lập, Trường Đại học Thương mại vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

   Nguồn: Đại học Thương Mại

   Địa điểm