Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội

      8.9
      Rất tốt
      2 đánh giá

      Chương trình

      10 khóa học

      Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

      Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
      4 năm
      Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
      4 năm

      Khoa học thư viện

      Khoa học thư viện
      4 năm
      Khoa học thư viện
      4 năm

      Quản lý văn hóa

      Quản lý văn hóa
      4 năm
      Quản lý văn hóa
      4 năm

      Mục tiêu đào tạo

      Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản lý văn hóa để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên

      Về kiến thức

      Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; khoa học quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

      Về kỹ năng

      • Có kỹ năng quản lý, nghiên cứu đề xuất chính sách văn hóa.
      • Có kỹ năng tổ chức, điều hành các tổ chức và hoạt động văn hóa nghệ thuật.

      Thông tin học

      Thông tin học
      4 năm
      Thông tin học
      4 năm

      Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

      Mục tiêu đào tạo

      Chương trình giáo dục đại học trình độ đại học ngành Thông tin học nhằm đào tạo cử nhân khoa học có trình độ lý luận, kiến thức về khoa học thông tin và kỹ năng tổ chức hoạt động thông tin.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên

      Về kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản và cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ; nắm vững hệ thống lý luận thông tin học.

      Về kỹ năng: Có kỹ năng tổ chức hoạt động thông tin: xây dựng, quản trị, khai thác các loại nguồn lực thông tin, xử lý phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; tổ chức các hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin; sử dụng công nghệ hiện đại trong công tác thu thập, tổ chức và phân phối thông tin.

      Việt Nam học

      Việt Nam học
      4 năm
      Việt Nam học
      4 năm

      Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

      Mục tiêu đào tạo

      Chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; đảm đương tốt các vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa – du lịch, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra của nghề nghiệp theo nhu cầu và yêu cầu xã hội.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên

      Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Việt Nam học phải đạt được các yêu cầu sau:

      Về kiến thức

      Nắm vững kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội nhân văn và văn hóa Việt Nam cũng như các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực du lịch để có thể khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch; nâng cao giá trị văn hóa trong các hoạt động kinh doanh du lịch.

      Về kỹ năng

      • Có kỹ năng khai thác giá trị của các di sản phục vụ hoạt động du lịch; làm tốt công tác quản lý hoạt động du lịch tại các địa phương theo chức trách của mình.
      • Có kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, làm tốt công tác quản trị tại các doanh nghiệp này.
      • Có kỹ năng tổ chức điều hành và thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch đạt chất lượng, hiệu quả cao.

      Ngôn ngữ Anh

      Tiếng Anh
      4 năm
      Tiếng Anh
      4 năm

      Bảo tàng học

      Bảo tàng
      4 năm
      Bảo tàng
      4 năm

      Mục tiêu đào tạo

      Chương trình đào tạo ngành Bảo tàng học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Bảo tàng học để người học có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại thiết chế bảo tàng, di tích và tại các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội – xã hội nghề nghiệp có chức năng liên quan đến sự nghiệp bảo tàng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên

      Về kiến thức

      • Nắm vững những kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn, đặc biêt là kiến thức về lịch sử và văn hóa Việt Nam.
      • Nắm vững hệ thống kiến thức lý luận bảo tàng học, nghiệp vụ bảo tàng, bảo tồn di tích và các thành tựu khoa học công nghệ mới để vận dụng vào hoạt động của ngành bảo tàng học Việt Nam.

      Về kỹ năng

      Cử nhân bảo tàng học đảm nhận được các khâu công tác nghiệp vụ như: nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày hiện vật bảo tàng ở hệ thống các bảo tàng công lập và ngoài công lập; thực thi được quy trình nghiên cứu, kiểm kê, phân loại, tu sửa, bảo quản và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể.

      Văn hóa học

      Văn hóa học
      4 năm
      Văn hóa học
      4 năm

      Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

      Mục tiêu đào tạo

      Chương trình đào tạo ngành Văn hóa học trình độ đại học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại về lý luận và lịch sử văn hóa, các phương pháp và kỹ năng nghiên cứu văn hóa học và văn hóa Việt Nam để người học có khả năng vận dụng kiến thức, tư duy và các phương pháp văn hóa học vào tổ chức các hoạt động của ngành.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên

      Về kiến thức

      Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; về lý luận và lịch sử văn hóa cũng như những kiến thức về nghiệp vụ của ngành.

      Về kỹ năng

      • Có khả năng nghiên cứu độc lập về văn hóa.
      • Có kỹ năng xây dựng và tổ chức các chương trình truyền thông.
      • Có kỹ năng tổ chức, điều hành, tư vấn, giám sát các hoạt động văn hóa để phát triển cộng đồng.

      Báo chi

      Báo chí
      4 năm
      Báo chí
      4 năm

      Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

      Mục tiêu đào tạo

      Chương trình đào tạo ngành Báo chí nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn báo chí và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực báo chí; có định hướng chuyên sâu vào các loại hình nghiệp vụ cụ thể, rèn luyện kỹ năng và phẩm chất người làm báo; giúp người học có kỹ năng giải quyết được các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực báo chí – truyền thông trong thời đại kĩ thuật số,...

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên

      Về kiến thức

      • Kiến thức đại cương.
      • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
      • Kiến thức cơ sở ngành.
      • Kiến thức ngành.
      • Kiến thức thực tập và tốt nghiệp.

      Về kỹ năng

      • Kỹ năng sử dụng thiết bị truyền thông.
      • Kỹ năng thu thập và thẩm định thông tin.
      • Kỹ năng xử lí và tổ chức thông tin.
      • Kỹ năng biên tập tác phẩm truyền thông.
      • Kỹ năng thiết kế và sản xuất ấn phẩm báo chí và sản xuất chương trình phát thanh – truyền hình.
      • Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề.
      • Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức.
      • Kỹ năng tư duy theo hệ thống.
      • Kỹ năng phân tích bối cảnh xã hội và ngoại cảnh.
      • Kỹ năng phân tích bối cảnh tổ chức.
      • Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
      • Kỹ năng sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp.
      • Các kỹ năng cá nhân.
      • Kỹ năng làm việc nhóm.
      • Kỹ năng giao tiếp.
      • Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ: Sử dụng ngoại ngữ: tiếng Anh B1 tương đương 4.0 IELTS.

      Luật

      Luật
      4 năm
      Luật
      4 năm

      Đánh giá

      2 đánh giá

        Viết đánh giá

      Mức độ hài lòng

      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0
      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0

      Chi tiết từ học viên

      Thảo Trần
      Thảo Trần
       

      Trường Ổn Nhưng Chưa Hài Lòng

      Đã học khoá học: Quản lý văn hóa tại đây.

      Ưu điểm

      Học phí rẻ
      Sinh viên tương đối năng động

      Điểm cần cải thiện

      Cơ sở vật chất

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Chưa hài lòng với trải nghiệm cá nhân: cơ sở vật chất, các công việc hành chính còn chậm, giảng viên nhiều người không nhiệt tình

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Thái Phạm
      Thái Phạm
       

      Ngôi Trường Chưa Phù Hợp Vs Tôi

      Đã học khoá học: Văn hoá tại đây.

      Ưu điểm

      Nhà ăn rộng rãi đồng thời vẫn sạch sẽ luôn có sự thay dổi món thường xuyên. Tài liệu dạy học ngắn gọn dễ hiểu giảng viên tâm huyết với sinh viên.

      Điểm cần cải thiện

      Nhà thể chất còn chật chội học sinh không được tự do sử dụng. Giảng viên chưa thực sự quan tâm với học sinh, đồng thời còn hay nói chuyện không liên quan đến nội dung bài học.
      Thư viên của trường quá nhỏ và có số lượng đầu sách và tài liệu nghèo nàn, không thực sự hữu ích cho học viên.

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Ngôi trường là môi trường rất phù hợp cho sinh hoạt và hoat động ngoại khóa. Tuy vậy cơ sở vật chất của trường chưa làm mình thấy ổn lắm và các giảng dạy của trường còn quá nặng về lý thuyết mà chưa mang tính thực tiễn.

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Huỳnh Tuấn Kiệt
      Huỳnh Tuấn Kiệt
       

      Huc Là Môi Trường Đáng Theo Học Nếu Có Đam

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Huc là môi trường đáng theo học nếu có đam mê. Môi trường học tập hiện đại, năng động; giảng viên nhiệt tình, thân thiện. Nói chung, là một trong những trường tiếp bước tốt nhất cho thành công của những sinh viên.

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

      Giới thiệu

      Địa điểm