Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Edu2Review

Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội

2 đánh giá
8.9
Rất tốt
2 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đăng ký xét tuyển

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện

Ngành

Khoa học thư viện
Đăng ký xét tuyển

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa

Ngành

Quản lý văn hóa

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản lý văn hóa để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; khoa học quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Về kỹ năng

 • Có kỹ năng quản lý, nghiên cứu đề xuất chính sách văn hóa.
 • Có kỹ năng tổ chức, điều hành các tổ chức và hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Đăng ký xét tuyển

Thông tin học

Thông tin học

Thông tin học

Ngành

Thông tin học

Chương trình

Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Chương trình giáo dục đại học trình độ đại học ngành Thông tin học nhằm đào tạo cử nhân khoa học có trình độ lý luận, kiến thức về khoa học thông tin và kỹ năng tổ chức hoạt động thông tin.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản và cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ; nắm vững hệ thống lý luận thông tin học.

Về kỹ năng: Có kỹ năng tổ chức hoạt động thông tin: xây dựng, quản trị, khai thác các loại nguồn lực thông tin, xử lý phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; tổ chức các hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin; sử dụng công nghệ hiện đại trong công tác thu thập, tổ chức và phân phối thông tin.

Đăng ký xét tuyển

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Ngành

Việt Nam học

Chương trình

Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; đảm đương tốt các vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa – du lịch, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra của nghề nghiệp theo nhu cầu và yêu cầu xã hội.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Việt Nam học phải đạt được các yêu cầu sau:

Về kiến thức

Nắm vững kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội nhân văn và văn hóa Việt Nam cũng như các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực du lịch để có thể khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch; nâng cao giá trị văn hóa trong các hoạt động kinh doanh du lịch.

Về kỹ năng

 • Có kỹ năng khai thác giá trị của các di sản phục vụ hoạt động du lịch; làm tốt công tác quản lý hoạt động du lịch tại các địa phương theo chức trách của mình.
 • Có kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, làm tốt công tác quản trị tại các doanh nghiệp này.
 • Có kỹ năng tổ chức điều hành và thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Đăng ký xét tuyển

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh
Đăng ký xét tuyển

Bảo tàng học

Ngành

Bảo tàng

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Bảo tàng học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Bảo tàng học để người học có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại thiết chế bảo tàng, di tích và tại các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội – xã hội nghề nghiệp có chức năng liên quan đến sự nghiệp bảo tàng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Nắm vững những kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn, đặc biêt là kiến thức về lịch sử và văn hóa Việt Nam.
 • Nắm vững hệ thống kiến thức lý luận bảo tàng học, nghiệp vụ bảo tàng, bảo tồn di tích và các thành tựu khoa học công nghệ mới để vận dụng vào hoạt động của ngành bảo tàng học Việt Nam.

Về kỹ năng

Cử nhân bảo tàng học đảm nhận được các khâu công tác nghiệp vụ như: nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày hiện vật bảo tàng ở hệ thống các bảo tàng công lập và ngoài công lập; thực thi được quy trình nghiên cứu, kiểm kê, phân loại, tu sửa, bảo quản và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể.

Đăng ký xét tuyển

Văn hóa học

Văn hóa học

Văn hóa học

Ngành

Văn hóa học

Chương trình

Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Văn hóa học trình độ đại học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại về lý luận và lịch sử văn hóa, các phương pháp và kỹ năng nghiên cứu văn hóa học và văn hóa Việt Nam để người học có khả năng vận dụng kiến thức, tư duy và các phương pháp văn hóa học vào tổ chức các hoạt động của ngành.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; về lý luận và lịch sử văn hóa cũng như những kiến thức về nghiệp vụ của ngành.

Về kỹ năng

 • Có khả năng nghiên cứu độc lập về văn hóa.
 • Có kỹ năng xây dựng và tổ chức các chương trình truyền thông.
 • Có kỹ năng tổ chức, điều hành, tư vấn, giám sát các hoạt động văn hóa để phát triển cộng đồng.
Đăng ký xét tuyển

Báo chi

Báo chí

Báo chi

Ngành

Báo chí

Chương trình

Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Báo chí nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn báo chí và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực báo chí; có định hướng chuyên sâu vào các loại hình nghiệp vụ cụ thể, rèn luyện kỹ năng và phẩm chất người làm báo; giúp người học có kỹ năng giải quyết được các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực báo chí – truyền thông trong thời đại kĩ thuật số,...

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Kiến thức đại cương.
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
 • Kiến thức cơ sở ngành.
 • Kiến thức ngành.
 • Kiến thức thực tập và tốt nghiệp.

Về kỹ năng

 • Kỹ năng sử dụng thiết bị truyền thông.
 • Kỹ năng thu thập và thẩm định thông tin.
 • Kỹ năng xử lí và tổ chức thông tin.
 • Kỹ năng biên tập tác phẩm truyền thông.
 • Kỹ năng thiết kế và sản xuất ấn phẩm báo chí và sản xuất chương trình phát thanh – truyền hình.
 • Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức.
 • Kỹ năng tư duy theo hệ thống.
 • Kỹ năng phân tích bối cảnh xã hội và ngoại cảnh.
 • Kỹ năng phân tích bối cảnh tổ chức.
 • Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
 • Kỹ năng sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp.
 • Các kỹ năng cá nhân.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ: Sử dụng ngoại ngữ: tiếng Anh B1 tương đương 4.0 IELTS.
Đăng ký xét tuyển

Luật

Luật

Luật

Ngành

Luật
Đăng ký xét tuyển
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm