Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội

   Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội
   Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội
   Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội
   Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội
   4 hình 3 video
   8.9
   Rất tốt
   2 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   10 ngành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm

   Khoa học thư viện

   Khoa học thư viện
   4 năm
   Khoa học thư viện
   4 năm

   Quản lý văn hóa

   Quản lý văn hóa
   4 năm
   Quản lý văn hóa
   4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản lý văn hóa để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; khoa học quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

   Về kỹ năng

   • Có kỹ năng quản lý, nghiên cứu đề xuất chính sách văn hóa.
   • Có kỹ năng tổ chức, điều hành các tổ chức và hoạt động văn hóa nghệ thuật.

   Thông tin học

   Quản lý thông tin
   4 năm
   Quản lý thông tin
   4 năm

   Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình giáo dục đại học trình độ đại học ngành Thông tin học nhằm đào tạo cử nhân khoa học có trình độ lý luận, kiến thức về khoa học thông tin và kỹ năng tổ chức hoạt động thông tin.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản và cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ; nắm vững hệ thống lý luận thông tin học.

   Về kỹ năng: Có kỹ năng tổ chức hoạt động thông tin: xây dựng, quản trị, khai thác các loại nguồn lực thông tin, xử lý phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; tổ chức các hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin; sử dụng công nghệ hiện đại trong công tác thu thập, tổ chức và phân phối thông tin.

   Việt Nam học

   Việt Nam học
   4 năm
   Việt Nam học
   4 năm

   Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; đảm đương tốt các vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa – du lịch, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra của nghề nghiệp theo nhu cầu và yêu cầu xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Việt Nam học phải đạt được các yêu cầu sau:

   Về kiến thức

   Nắm vững kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội nhân văn và văn hóa Việt Nam cũng như các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực du lịch để có thể khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch; nâng cao giá trị văn hóa trong các hoạt động kinh doanh du lịch.

   Về kỹ năng

   • Có kỹ năng khai thác giá trị của các di sản phục vụ hoạt động du lịch; làm tốt công tác quản lý hoạt động du lịch tại các địa phương theo chức trách của mình.
   • Có kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, làm tốt công tác quản trị tại các doanh nghiệp này.
   • Có kỹ năng tổ chức điều hành và thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch đạt chất lượng, hiệu quả cao.

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   4 năm
   Ngôn ngữ Anh
   4 năm

   Bảo tàng học

   Bảo tàng học
   4 năm
   Bảo tàng học
   4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo ngành Bảo tàng học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Bảo tàng học để người học có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại thiết chế bảo tàng, di tích và tại các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội – xã hội nghề nghiệp có chức năng liên quan đến sự nghiệp bảo tàng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Nắm vững những kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học xã hội và nhân văn, đặc biêt là kiến thức về lịch sử và văn hóa Việt Nam.
   • Nắm vững hệ thống kiến thức lý luận bảo tàng học, nghiệp vụ bảo tàng, bảo tồn di tích và các thành tựu khoa học công nghệ mới để vận dụng vào hoạt động của ngành bảo tàng học Việt Nam.

   Về kỹ năng

   Cử nhân bảo tàng học đảm nhận được các khâu công tác nghiệp vụ như: nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày hiện vật bảo tàng ở hệ thống các bảo tàng công lập và ngoài công lập; thực thi được quy trình nghiên cứu, kiểm kê, phân loại, tu sửa, bảo quản và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể.

   Văn hóa học

   Văn hóa học
   4 năm
   Văn hóa học
   4 năm

   Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo ngành Văn hóa học trình độ đại học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại về lý luận và lịch sử văn hóa, các phương pháp và kỹ năng nghiên cứu văn hóa học và văn hóa Việt Nam để người học có khả năng vận dụng kiến thức, tư duy và các phương pháp văn hóa học vào tổ chức các hoạt động của ngành.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; về lý luận và lịch sử văn hóa cũng như những kiến thức về nghiệp vụ của ngành.

   Về kỹ năng

   • Có khả năng nghiên cứu độc lập về văn hóa.
   • Có kỹ năng xây dựng và tổ chức các chương trình truyền thông.
   • Có kỹ năng tổ chức, điều hành, tư vấn, giám sát các hoạt động văn hóa để phát triển cộng đồng.

   Báo chi

   Báo chí
   4 năm
   Báo chí
   4 năm

   Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo ngành Báo chí nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn báo chí và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực báo chí; có định hướng chuyên sâu vào các loại hình nghiệp vụ cụ thể, rèn luyện kỹ năng và phẩm chất người làm báo; giúp người học có kỹ năng giải quyết được các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực báo chí – truyền thông trong thời đại kĩ thuật số,...

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Kiến thức đại cương.
   • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.
   • Kiến thức cơ sở ngành.
   • Kiến thức ngành.
   • Kiến thức thực tập và tốt nghiệp.

   Về kỹ năng

   • Kỹ năng sử dụng thiết bị truyền thông.
   • Kỹ năng thu thập và thẩm định thông tin.
   • Kỹ năng xử lí và tổ chức thông tin.
   • Kỹ năng biên tập tác phẩm truyền thông.
   • Kỹ năng thiết kế và sản xuất ấn phẩm báo chí và sản xuất chương trình phát thanh – truyền hình.
   • Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề.
   • Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức.
   • Kỹ năng tư duy theo hệ thống.
   • Kỹ năng phân tích bối cảnh xã hội và ngoại cảnh.
   • Kỹ năng phân tích bối cảnh tổ chức.
   • Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
   • Kỹ năng sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp.
   • Các kỹ năng cá nhân.
   • Kỹ năng làm việc nhóm.
   • Kỹ năng giao tiếp.
   • Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ: Sử dụng ngoại ngữ: tiếng Anh B1 tương đương 4.0 IELTS.

   Luật

   Luật
   4 năm
   Luật
   4 năm

   Đánh giá

   2 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Thảo Trần
   Thảo Trần
    

   Trường Ổn Nhưng Chưa Hài Lòng

   Đã học khoá học: Quản lý văn hóa tại đây.

   Ưu điểm

   Học phí rẻ
   Sinh viên tương đối năng động

   Điểm cần cải thiện

   Cơ sở vật chất

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Chưa hài lòng với trải nghiệm cá nhân: cơ sở vật chất, các công việc hành chính còn chậm, giảng viên nhiều người không nhiệt tình

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Thái Phạm
   Thái Phạm
    

   Ngôi Trường Chưa Phù Hợp Vs Tôi

   Đã học khoá học: Văn hoá tại đây.

   Ưu điểm

   Nhà ăn rộng rãi đồng thời vẫn sạch sẽ luôn có sự thay dổi món thường xuyên. Tài liệu dạy học ngắn gọn dễ hiểu giảng viên tâm huyết với sinh viên.

   Điểm cần cải thiện

   Nhà thể chất còn chật chội học sinh không được tự do sử dụng. Giảng viên chưa thực sự quan tâm với học sinh, đồng thời còn hay nói chuyện không liên quan đến nội dung bài học.
   Thư viên của trường quá nhỏ và có số lượng đầu sách và tài liệu nghèo nàn, không thực sự hữu ích cho học viên.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Ngôi trường là môi trường rất phù hợp cho sinh hoạt và hoat động ngoại khóa. Tuy vậy cơ sở vật chất của trường chưa làm mình thấy ổn lắm và các giảng dạy của trường còn quá nặng về lý thuyết mà chưa mang tính thực tiễn.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Huỳnh Tuấn Kiệt
   Huỳnh Tuấn Kiệt
    

   Huc Là Môi Trường Đáng Theo Học Nếu Có Đam

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Huc là môi trường đáng theo học nếu có đam mê. Môi trường học tập hiện đại, năng động; giảng viên nhiệt tình, thân thiện. Nói chung, là một trong những trường tiếp bước tốt nhất cho thành công của những sinh viên.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Đại học Văn hóa Hà Nội (website: huc.edu.vn) là trường đại học lớn nhất của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Là ngôi trường hằng năm đào tạo được hàng chục nghìn cán bộ văn hóa có nghiệp vụ vững vàng.

   57 năm qua, trường luôn phấn đấu xây dựng và phát triển không ngừng nghỉ để có thể đào tạo ra được cán bộ văn hóa giỏi, nghiệp vụ vững để có thể giúp ích cho văn hóa nước nhà. Hầu hết đội ngũ cán bộ văn hoá ở các cơ quan trung ương và địa phương đều đã hoặc đang là sinh viên Đại học Văn hoá Hà Nội. Trong số họ có rất nhiều cán bộ đang làm công tác quản lý và lãnh đạo, giữ vai trò chủ chốt trong các cơ quan của chính phủ và ngành văn hoá – thông tin.

   Giới thiệu về trường Đại học Văn hóa Hà Nội

   • Từ 26/3/1959 đến 1960 trường có tên “Trường Cán bộ văn hoá” theo Quyết định số 134/VH – QĐ của Bộ Văn hoá (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Nhiệm vụ của trường khi đó là bồi dưỡng kiến thức, chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá.
   • Trường được đổi tên thành trường “Lý luận nghiệp vụ văn hoá” theo quyết định số 127/VHQĐ của Bộ Văn hoá từ 8/1960 đến 1977.
   • Theo quyết định số 246/CP của Thủ tướng Chính phủ từ 5/9/1977 đến 1982 trường được nâng cấp thành “Trường Cao đẳng nghiệp vụ văn hoá” với chức năng đào tạo cao đẳng các ngành nghiệp vụ văn hoá.
   • Trường một lần nữa được nâng cấp thành Trường Đại học Văn hoá Hà Nội theo quyết định số 228/TC - QĐ của Thủ tướng Chính phủ từ 4/9/1982 đến nay. Chức năng của trường là đào tạo các cán bộ thư viện, cán bộ bảo tồn bảo tàng, phát hành sách, văn hoá du lịch và những người tổ chức hoạt động văn hoá.

   Giới thiệu trường Đại học Văn hóa Hà Nội

   Sứ mệnh

   Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, tham gia hoạch định chính sách của Nhà nước về văn hóa và hội nhập quốc tế.

   Tầm nhìn

   Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát triển theo hướng là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa cấp thuộc khoa học xã hội và nhân văn, được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực châu Á, trong đó có một số ngành và nhiều chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có uy tín trên thế giới.

   Hoạt động của sinh viên

   Đại học Văn hóa Hà Nội đã từ lâu nổi tiếng với các hoạt động văn nghệ, sinh viên tại đây dù có ở khoa nào cũng đều có năng khiếu cả. Vì thế khi bước chân đến ngôi trường này bạn sẽ được nghe đàn hát hoài luôn. Ngoài các hoạt động Đoàn – Hội như: “Xuân qua biên giới”, “Rung chuông vàng”, chương trình kỹ năng sống “Phòng cháy chữa cháy dành cho sinh viên”, “Ngày hội Hương sắc vùng cao”,…

   Ngày hội Hương sắc vùng cao 2016

   Đội ngũ giảng viên

   Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên của trường gồm 300 người.

   Phân theo học hàm: 12 Phó Giáo sư; phân theo học vị: có 25 Tiến sỹ, 132 Thạc sỹ, 101 Cử nhân; trình độ khác: 30 cán bộ.

   Phân theo ngạch công chức:

   • Giảng viên: 157 người, trong đó có: 33 giảng viên chính, 124 giảng viên.
   • Cán bộ, nhân viên: 143 người, trong đó có: 4 chuyên viên chính, 49 chuyên viên, 2 nghiên cứu viên chính, 17 nghiên cứu viên, 1 thư viện viên chính, 18 thư viện viên, 52 cán bộ ở các bộ phận khác.

   Giảng viên tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội trẻ trung, luôn vui vẻ, nhiệt tình trong giảng dạy. Các tiết học tại đây không nhàm chán như các bạn nghĩ mà nó luôn được thầy cô tạo cảm giác thú vị, hứng thú. Đặc biệt các thầy cô tại đây ai cũng hát hay nên là biết không chừng trong 1 phút ngẫu hứng nào đó các bạn có thể thưởng thức giọng hát, thâm chí còn có thể hát chung với thầy cô.

   Cơ sở vật chất

   Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được đặt tại 418 Đường La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Với các phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ cần thiết hỗ trợ công việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên. Đặc biệt trường có khuôn viên rất rộng rãi, xanh mát, được trang trí rất kì công như một công viên vậy.

   Một góc khuôn viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội

   Thành tựu

   Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vinh dự 2 năm liền được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen là đơn vị “đạt thành tích cao trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học”. Bên cạnh đó, trường đạt được rất nhiều Bằng khen và 3 Huân chương Lao động, 2 Huân chương Độc lập:

   • Huân chương Lao động hạng Ba (1984);
   • Huân chương Lao động hạng Hai (1989);
   • Huân chương Lao động hạng Nhất(1994);
   • Huân chương Độc lập hạng Ba (2004);
   • Huân chương Độc lập hạng Nhì (2014).

   Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì

   Cựu sinh viên nổi bật

   Ca sĩ Lệ Quyên

   Lệ Quyên tốt nghiệp khoa Quần Chúng – Đại học Văn hóa Hà Nội, đây là nơi cô bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình. Hiện tại cô có rất nhiều album nổi tiếng, những live show thành công, Lệ Quyên đã chinh phục hàng triệu trái tim người hâm mộ khắp cả nước với giọng ca đầy nội lực, truyền cảm và da diết. Lệ Quyên đã trở thành nữ ca sĩ có chỗ đứng không thể thay thế trong Showbiz Việt.

   Ca sĩ Lệ Quyên

   Nguồn: Đại học Văn hóa Hà Nội

   Địa điểm