Kế toán YTHO | Edu2Review
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Kế toán công ty sản xuất

Kế toán - kiểm toán

Kế toán công ty sản xuất

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Chương trình

Tổng quan khóa học

Sản xuất là một hoạt động tạo ra của cải vật chất để nuôi sống xã hội. Chương trình của khóa học được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu, kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất. Bài học luôn được cập nhật và bổ sung cho các học viên tham gia khóa học.

Đối tượng học viên

– Các bạn đang làm việc tại các công ty sản xuất.

– Các bạn sắp nhận việc tại các công ty kinh doanh sản xuất.

– Các quản lý, giám đốc cần tìm hiểu về kế toán, thuế ở các công ty sản xuất cho mục đích quản lý.

– Các doanh nhân chuẩn bị mở công ty sản xuất

Mục tiêu đào tạo

 • Học tập trên các chứng từ thực tế công ty sản xuất.
 • Nắm vững các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc trong các công ty sản xuất.
 • Lập và thực hiện các báo cáo thuế công ty sản xuất, quyết toán thuế ở công ty sản xuất.
 • Lập và thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính ở công ty sản xuất.
 • Nắm vững cách hạch toán trên các phần mềm kế toán liên quan.
Nhận tư vấn

Kế toán công ty xây dựng

Kế toán - kiểm toán

Kế toán công ty xây dựng

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Chương trình

Tổng quan khóa học

Khóa học kế toán công ty xây dựng là khóa học kế toán được cung cấp bởi công ty kế toán YTHO, một trong những công ty dịch vụ kế toán có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Chương trình của khóa học này được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu, kinh nghiệm làm việc tại các công ty xây dựng.

Đối tượng học viên

Đây là khóa học kế toán rất bổ ích cho các bạn đang làm việc tại các công ty xây dựng,

– Các bạn sắp nhận việc tại các công ty kinh doanh dịch vụ xây dựng

– Các quản lý, giám đốc cần tìm hiểu về kế toán, thuế ở các công ty xây dựng cho mục đích quản lý.

– Các doanh nhân chuẩn bị mở công ty xây dựng.

Mục tiêu đào tạo

 • Học tập trên các chứng từ thực tế của công ty xây dựng
 • Có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc trong công ty xây dựng
 • Làm được sổ sách kế toán, báo cáo thuế công ty xây dựng
Nhận tư vấn

Kế toán công ty dịch vụ vận tải

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Chương trình

Tổng quan khóa học

Kế toán vận tải là kế toán làm việc tại các doanh nghiệp vận tải. Vận tải là một loại hình dịch vụ có thể là một phần trong logistics. Công việc của các kế toán vận tải cũng có nhiều sự khác biệt so với các loại hình khác. Sự khác biệt này cũng nằm ở cả cách hạch toán giá thành ở doanh nghiệp vận tải.

Đối tượng học viên

– Các bạn đang làm việc tại các công ty vận tải

– Các bạn sắp nhận việc tại các công ty kinh doanh vận tải

– Các quản lý, giám đốc cần tìm hiểu về kế toán, thuế ở doanh nghiệp vận tải

– Các doanh nhân chuẩn bị mở công ty vận tải

Mục tiêu đào tạo

 • Học tập trên các chứng từ thực tế công ty vận tải
 • Nắm vững các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc trong dịch vụ vận tải
 • Lập và thực hiện các báo cáo thuế công ty sản xuất, quyết toán thuế ở công ty vận tải
 • Lập và thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính ở công ty vận tải
 • Nắm vững cách hạch toán trên các phần mềm kế toán liên quan.
Nhận tư vấn

Kế toán nhà hàng khách sạn

Kế toán - kiểm toán

Kế toán nhà hàng khách sạn

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Chương trình

Tổng quan khóa học

Khóa học kế toán nhà hàng khách sạn là khóa học kế toán đã được chúng tôi xây dựng dựa trên nhu cầu của các học viên làm việc tại các đơn vị nhà hàng khách sạn và các bạn chuẩn bị làm kế toán tại các công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn.

Đối tượng học viên

– Các bạn đang làm việc tại các công ty kinh doanh nhà hàng khách sạn.

– Các bạn sắp nhận việc kế toán tại các công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn.

– Các quản lý, giám đốc cần tìm hiểu về kế toán, thuế ở các DN nhà hàng khách sạn cho mục đích quản lý.

Mục tiêu đào tạo

 • Học tập trên các chứng từ thực tế.
 • Nắm vững các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn.
 • Lập và thực hiện các báo cáo thuế công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn, quyết toán thuế doanh nghiệp nhà hàng khách sạn.
 • Lập và thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính công ty kinh doanh nhà hàng khách sạn.
 • Nắm vững cách hạch toán trên các phần mềm kế toán excel, các phần mềm kế toán hiện nay.
Nhận tư vấn

Kế toán công ty dịch vụ du lịch

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Chương trình

Tổng quan khóa học

Công ty kinh doanh dịch vụ du lịch là một trong những doanh nghiệp đặc thù. Do đó cách hạch toán cũng có nhiều điểm khác biệt so với các doanh nghiệp khác. Vì vậy việc trang bị kiến thức kế toán du lịch là rất cần thiết cho các bạn.

Đối tượng học viên

– Các bạn đang làm việc tại các công ty dịch vụ du lịch để các bạn củng cố kiến thức và sửa chữa các sai sót hiện tại.

– Các bạn sắp nhận việc tại các công ty kinh doanh dịch vụ du lịch.

– Các quản lý, giám đốc cần tìm hiểu về kế toán, thuế ở các công ty dịch vụ du lịch cho mục đích quản lý.

– Các doanh nhân chuẩn bị mở công ty du lịch

Mục tiêu đào tạo

 • Học tập trên các chứng từ thực tế
 • Nắm vững các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc trong công ty dịch vụ du lịch
 • Lập và thực hiện các báo cáo thuế công ty dịch vụ du lịch, quyết toán thuế ở công ty dịch vụ du lịch
 • Lập và thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính ở công ty dịch vụ du lịch
 • Nắm vững cách hạch toán trên các phần mềm kế toán liên quan
Nhận tư vấn

Kế toán công ty dịch vụ bảo vệ

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Chương trình

Tổng quan khóa học

Khóa học kế toán công ty dịch vụ bảo vệ là khóa học được trung tâm xây dựng dựa trên nhu cầu của các học viên làm việc tại các đơn vị công ty dịch vụ bảo vệ hoặc các bạn chuẩn bị làm kế toán tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Đối tượng học viên

– Các bạn đang làm việc tại các công ty dịch vụ bảo vệ.

– Các bạn sắp nhận việc tại các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

– Các giám đốc cần tìm hiểu về sổ sách kế toán, thuế, phân tích báo cáo tài chính ở các công ty dịch vụ bảo vệ cho mục đích quản lý.

Mục tiêu đào tạo

 • Học tập trên các chứng từ thực tế
 • Nắm vững các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc trong công ty dịch vụ bảo vệ
 • Lập và thực hiện các báo cáo thuế công ty dịch vụ bảo vệ, quyết toán thuế công ty dịch vụ bảo vệ
 • Lập và thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính
 • Nắm vững cách hạch toán trên các phần mềm kế toán liên quan
Nhận tư vấn

Kế toán trưởng thực hành

Trình độ

Kế toán trưởng

Chương trình

Tổng quan khóa học

Khóa học kế toán trưởng thực hành là khóa học cung cấp kiến thức quan trọng về luật, thông tư, nghị định và thực tiễn các công việc của một kế toán trưởng. Kế toán YTHO thường xuyên mở lớp học kế toán trưởng thực hành nên các bạn có thể dễ dàng tìm lớp học kế toán cho mình.

Đối tượng học viên

– Sinh viên đang đi học, sinh viên mới tốt nghiệp

– Người đi làm muốn mở rộng kiến thức tham vọng tìm hiểu thêm về kế toán trưởng thực tế

Nhận tư vấn

Kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - kiểm toán

Kế toán thực hành tổng hợp

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Chương trình

Đối tượng học viên

Đây là khóa học kế toán rất bổ ích cho các sinh viên mới ra trường, những bạn cần tiếp xúc nhiều với môi trường thực hành thực tế. Tuy nhiên các bạn ở các ngành khác đều có thể tham gia học kế toán thực hành tổng hợp.

Mục tiêu khóa học

 • Học tập trên các chứng từ thực tế, các hóa đơn chứng từ liên quan
 • Nắm vững các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường doanh nghiệp.
 • Lập và thực hiện các báo cáo thuế, quyết toán thuế
 • Lập và thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính
 • Nắm vững cách hạch toán trên các phần mềm liên quan bao gồm phần mềm excel
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay