Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội | Edu2Review

Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Ngành

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Quản trị văn phòng

Kinh tế - Quản lý

Quản trị văn phòng

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Thông tin – thư viện

Thư viện

Thông tin – thư viện

Ngành

Thư viện

Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin kinh tế

Hệ thống thông tin

Ngành

Hệ thống thông tin kinh tế

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Ngành

Quản trị nhân lực

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa

Ngành

Quản lý văn hóa

Chính trị học

Chính trị học

Chính trị học

Ngành

Chính trị học

Lưu trữ học

Lưu trữ học

Lưu trữ học

Ngành

Lưu trữ học

Văn hóa học

Văn hóa học

Văn hóa học

Ngành

Văn hóa học

Luật

Luật

Luật

Ngành

Luật
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm