Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC | Edu2Review
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC
   Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC
   Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC
   Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   13 khóa học

   Nâng cao năng lực quản lý cấp trung

   Điều hành
   8 buổi
   Học phí 5.000.000 ₫
   Điều hành
   8 buổi
   Học phí 5.000.000 ₫

   Mục tiêu đào tạo

   • Có tầm nhìn khái quát về cách thức lãnh đạo và quản lý con người.
   • Hiểu được vai trò và vị trí của người quản lý cấp trung để có định hướng đúng trong công việc.
   • Áp dụng một số công cụ quản lý hiện đại để tăng hiệu quả làm việc.
   • Hoàn thiện kỹ năng làm việc với nhân viên trong giao tiếp, tạo động lực cho nhân viên hăng hái hơn với công việc, biết cách sử dụng hợp lý sự ảnh hưởng của người quản lý, cách hướng dẫn để nhân viên nhanh chóng nắm bắt công việc & đạt hiệu quả trong công việc.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Các kỹ năng làm việc hiệu quả
   1. Kỹ năng lãnh đạo
   2. Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc
   3. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
   Phần 2: Các kỹ năng làm việc với nhân viên
   1. Kỹ năng giao tiếp
   2. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
   3. Kỹ năng tạo ảnh hưởng

   Tư vấn

   Quản lý chất lượng với 7 công cụ thống kê

   Phát triển thương hiệu
   4 buổi
   Học phí 2.500.000 ₫
   Phát triển thương hiệu
   4 buổi
   Học phí 2.500.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

   • Hiểu và biết sử dụng các công cụ trong nhóm 7 công cụ quản lý chất lượng và công cụ PDCA, nhằm tìm nguyên nhân phát sinh lỗi sản phẩm có phương pháp, từ đó đề xuất giải pháp đúng cho vấn đề chất lượng của doanh nghiệp.
   • Biết rõ về hoạt động nhóm QC, biết tổ chức, phương pháp triển khai hoạt động nhóm QC trong doanh nghiệp, phát huy trí tuệ của tập thể trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, tăng tính hiệu quả trong sản xuất.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Chất lượng và quản lý chất lượng
   Phần 2: Các công cụ quản lý chất lượng

   • 7 công cụ quản lý chất lượng - Ứng dụng
   • Nhóm QC
   • Giải quyết vấn đề chất lượng với nhóm QC
   Tư vấn

   Tổ trưởng sản xuất

   Điều hành
   6 buổi
   Học phí 2.900.000 ₫
   Điều hành
   6 buổi
   Học phí 2.900.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của một người tổ trưởng trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
   • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần có của một người tổ trưởng sản xuất.
   • Biết cách triển khai công việc trong tổ để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
   • Được trang bị các giải pháp, công cụ và biết cách khai thác tối đa sức mạnh của tổ sản xuất để đạt được mục tiêu về chất lượng
   • Nắm vững cơ bản một số kỹ năng nhằm tạo lập mối quan hệ nội bộ thông qua kênh giao tiếp và làm việc theo tổ đội sản xuất.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Vai trò – nhiệm vụ của tổ trưởng sản xuất
   Phần 2: Kỹ năng trao đổi thông tin (giao tiếp) chuyền sản xuất
   Phần 3: Kỹ năng phân công công việc, triển khai công việc cho nhân viên
   Phần 4: Kỹ năng giám sát tại hiện trường
   Phần 5: Quản lý chất lượng tại hiện trường – tổ sản xuất
   Phần 6: Quản lý năng suất tại hiện trường

   Tư vấn

   Quản đốc phân xưởng

   Điều hành
   8 buổi
   Học phí 3.700.000 ₫
   Điều hành
   8 buổi
   Học phí 3.700.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Có đủ năng lực để thể hiện được vai trò của mình, thông qua việc quản lý hiệu quả toàn bộ quá trình sản xuất, với khả năng ứng dụng được các công cụ, phương pháp và các kỹ năng đã được chuyển giao từ khoá học.
   • Đủ tự tin để đề xuất các giải pháp khả thi, ứng dụng vào thực tế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
   • Nhận diện kỹ năng quản lý nhân sự cần thiết dành cho quản đốc phân xưởng.
   • Tạo động lực, trao đổi thông tin và báo cáo kết quả công việc
   • Hiểu kỹ năng giám sát kết quả công việc.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Vị trí, vai trò của người Quản đốc Phân xưởng trong hoạt động của doanh nghiệp

   Phần 2: Công tác hoạch định kế hoạch – triển khai công việc sản xuất

   Phần 3: Quản lý năng suất và chất lượng quá trình sản xuất

   Phần 4: Kỹ năng trao đổi thông tin và phân công công việc và kỹ năng hướng dẫn công việc cho nhân viên. (HORENSO trong xưởng sản xuất )

   Phần 5: Kỹ năng giám sát kết quả công việc

   Phần 6: Kỹ năng tạo động lực làm việc cho bản thân và nhân viên

   Tư vấn

   Quản lý kho chuyên nghiệp

   Nghiệp vụ quản lý kho
   6 buổi
   Học phí 2.900.000 ₫
   Nghiệp vụ quản lý kho
   6 buổi
   Học phí 2.900.000 ₫

   Mục tiêu đào tạo

   • Nhận thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người thủ kho.
   • Những kỹ năng cơ bản để quản lý kho hàng hoá.
   • Nắm vững nguyên tắc sắp xếp hàng hóa được bố trí trong kho hiệu quả phù hợp ngành nghề.
   • Ứng dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra hàng hóa bảo quản trong kho.
   • Nhận diện lãng phí trong quản lý điều hành kho hàng hoá.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Hình ảnh và vai trò của thủ kho chuyên nghiệp
   Phần 2 : Các công cụ và nghiệp vụ quản lý kho
   Phần 3: Các nghiệp vụ quản lý kho
   Phần 4: Cải tiến và an toàn PCCC kho hàng hoá

   Tư vấn

   Kỹ năng giám sát chất lượng (Dành cho QC)

   Điều hành
   6 buổi
   Học phí 2.900.000 ₫
   Điều hành
   6 buổi
   Học phí 2.900.000 ₫

   Mục tiêu đào tạo

   • Mô tả được vai trò, nhiệm vụ của nhân viên QC trong xưởng sản xuất.
   • Thực hành việc lập kế hoạch giám sát chất lượng trong khu vực sản xuất.
   • Ứng dụng kỹ năng giám sát, công cụ chính quản lý chất lượng và hoàn thành mục tiêu giám sát chất lượng của công ty.
   • Ứng dụng kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giám sát trong việc giám sát chất lượng sản phẩm và báo cáo.

   Nội dung đào tạo

   Phần 1: Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của nhân viên QC với nhiệm vụ giám sát sản xuất
   Phần 2: Lập kế hoạch, thông tin và triển khai công việc giám sát sản xuất của QC
   Phần 3: Giám sát năng suất chất lượng xưởng sản xuất
   Phần 4: Kỹ năng thiết yếu dành cho nhân viên giám sát

   Tư vấn

   Quản lý sản xuất tinh gọn theo LEAN

   Điều hành
   6 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫
   Điều hành
   6 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Mô tả được những yếu tố cốt lõi của sản xuất LEAN.
   • Trình bày được các chỉ số đo lường quản lý sản xuất theo mô hình LEAN.
   • Nhận diện và đo lường những lãng phí đang xảy ra tại xưởng sản xuất.
   • Ứng dụng công cụ cải tiến tình trạng hiện tại của xưởng sản xuất ngày càng hiệu quả hơn

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Quản lý sản xuất tinh gọn theo LEAN
   Phần 2:Tổ chức quản lý sản xuất tinh gọn
   Phần 3: Các công cụ ứng dụng trong sản xuất tinh gọn LEAN

   Tư vấn

   Bảo trì năng suất tổng thể – TPM

   Điều hành
   4 buổi
   Học phí 2.500.000 ₫
   Điều hành
   4 buổi
   Học phí 2.500.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   Sau khóa học này học viên có khả năng :

   • Nhận biết được các lãng phí trong quá trình sản xuất theo mô hình TPM
   • Hiểu rõ bản chất của chỉ số OEE trong sản xuất.
   • Mô tả được các hình thức bảo dưỡng và sửa chữa dự phòng thiết bị trong mô hình TPM.
   • Mô tả được cơ sở xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, qui trình thực hiện và quản lý thiết bị.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Khái quát chung về quản lý năng suất toàn diện (TPM) nhà máy sản xuất.
   Phần 2 : Chỉ số OEE và các lợi ích của TPM
   Phần 3: Trình tự xây dựng hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng hướng đến TPM

   Tư vấn

   Quản trị tồn kho – Hoạch định nhu cầu vật tư

   Nghiệp vụ quản lý kho
   4 buổi
   Học phí 2.500.000 ₫
   Nghiệp vụ quản lý kho
   4 buổi
   Học phí 2.500.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Xác định đúng tầm quan trọng của công tác quản trị tồn kho và vật tư trong sản xuất.
   • Có khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ quản lý để quản lý tốt vật tư, tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Vai trò của công tác quản trị tồn kho, vật tư trong sản xuất kinh doanh
   Phần 2: Quản trị tồn kho
   Phần 3: Hoạch định nhu cầu vật tư

   Tư vấn

   Lập kế hoạch điều độ sản xuất

   Điều hành
   6 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫
   Điều hành
   6 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Mô tả được qui trình lập kế hoạch và điều độ sản xuất.
   • Nhận diện được nguồn lực chính lập kế hoạch và điều độ sản xuất .
   • Trình bày và ứng dụng được công cụ sử dụng khi lập kế hoạch sản xuất.
   • Trải nghiệm kỹ năng và rủi ro chính khi giám sát kế hoach sản xuất.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Qui trình và cơ sở lập kế hoạch điều độ sản xuất
   Phần 2: Tính toán cân đối nhu cầu các nguồn lực kế hoạch sản xuất.
   Phần 3: Công cụ xây dựng kế hoạch điều độ bố trí máy
   Phần 4: Triển khai và giám sát kế hoạch sản xuất

   Tư vấn

   Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất

   Điều hành
   6 buổi
   Học phí 3.100.000 ₫
   Điều hành
   6 buổi
   Học phí 3.100.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Mô tả được nhiệm vụ, vai trò của người giám sát sản xuất.
   • Ứng dụng lập kế hoạch công việc giám sát khu vực mình phụ trách.
   • Ứng dụng kỹ năng trao đổi thông tin và ứng xử khi giám sát kết quả công việc tại hiện trường.
   • Nhận diện, mô tả các vấn đề kết quả giám sát tại hiện trường.
   • Ứng dụng công cụ cải tiến trong quá trình giám sát sản xuất.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Vai trò và trách nhiệm của người quản lý giám sát tại hiện trường
   Phần 2: Thực hành kỹ năng giám sát tại hiện trường
   Phần 3: Tổ chức giám sát công việc

   Tư vấn

   Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM

   Điều hành
   6 buổi
   Học phí 2.900.000 ₫
   Điều hành
   6 buổi
   Học phí 2.900.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   • Hiểu được vai trò và chức năng của quản lý bảo trì – bảo dưỡng theo chuẩn TPM.
   • Ứng dụng thực hành xây dựng qui trình quản lý chất lượng bảo trì – bảo dưỡng
   • Ứng dụng xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất.
   • Giám sát kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị nhà máy sản xuất.
   • Công cụ ứng dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Vai trò và chức năng của quản lý bảo trì bảo dưỡng trong nhà máy
   Phần 2: Các chỉ số và tiêu chí đánh giá hiệu quả kết quả bảo trì bảo dưỡng
   Phần 3: Xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị
   Phần 4: Giám sát kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị
   Phần 5: Ứng dụng thực hành 5S- Kaizen bảo trì bảo dưỡng thiết bị

   Tư vấn

   Giảm lãng phí trong sản xuất bằng công cụ GHK

   Điều hành
   4 buổi
   Học phí 2.500.000 ₫
   Điều hành
   4 buổi
   Học phí 2.500.000 ₫

   Mục tiêu khóa học

   Sau khóa học, các học viên đạt được:

   • Xác định ba lợi ích (triple win plus) của việc áp dụng GHK vào sản xuất
   • Nhận dạng các dạng lãng phí NPO (Non-Product Output)
   • Áp dụng công cụ EDAC để giảm lãng phí nguyên vật liệu
   • Tính được hiệu quả tiết kiệm
   • Đề xuất biện pháp cải tiến tại nhà máy

   Nội dung chương trình

   Phần 1: GHK và ba lợi ích cùng đạt được

   Phần 2: Vì sao cần áp dụng GHK?

   Phần 3: Nhận dạng NPO trong bài tập mô phỏng – Công cụ EDA

   Phần 4: Thực hành nhận dạng NPO theo tình huống sản xuất thực tế của học viên

   Phần 5: Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm trong áp dụng GHK

   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu Trường Đào tạo MTC

   Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC (Gọi tắt là “Trường MTC”) là một trong những trường đào tạo doanh nghiệp đầu tiên ra đời tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo về quản lý nhằm phục vụ Doanh nghiệp. Trường MTC được kỹ sư Vo Sáng Nghiệp thành lập vào năm 1983.

   Với bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm, Trường MTC đào tạo trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm, đi sâu vào giải quyết các vấn đề thực tế mà học viên đang gặp phải khi thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình trong doanh nghiệp, kết hợp giữa việc trang bị kiến thức, tổ chức thực hành nghiên cứu tình huống thực tế để đề ra các giải pháp. MTC tự hào đã góp phần cùng với các doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt là đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

   Trường MTC hoạt động với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng là đỉnh cao của chất lượng”.

   Tầm nhìn:

   Là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam đào tạo, tư vấn về quản lý sản xuất, trong đó bao gồm các kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng mềm (Soft Skills).

   Giá trị cốt lõi:

   Đem lại những kỹ năng, kiến thức mang tính thực tiễn ứng dụng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp. Chúng tôi luôn luôn nổ lực cải tiến không ngừng để đáp ứng những nhu cầu đào tạo ngày càng cao của doanh nghiệp và học viên.

   Đội ngũ giảng viên:

   Chương trình đào tạo do các Chuyên gia, Giảng viên của Trường MTC thực hiện. Họ đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý cấp cao từ các Doanh nghiệp tư nhân đến Quốc doanh đến các công ty, tập đoàn đa quốc gia.

   Đặc biệt, đội ngũ Giảng viên của Trường MTC hầu hết được đào tạo bởi BE (BE – Bussiness Edge – là một dự án của chương trình phát triển kinh tế tư nhân MPDF thành lập nhằm hỗ trợ sự phát triển tại các nước khu vực sông Mekong được điều hành bởi Tổ chức tài chính Thế giới – IFC) tuyển chọn và huấn luyện phương pháp giảng dạy theo công nghệ của Úc. Do đó Trường MTC sẽ mang lại cho học viên những chương trình đào tạo thực tế, dễ hiểu, dễ dàng ứng dụng vào công việc và cuộc sống.

   truong-mtc Khóa đào tạo "Lập kế hoạch điều độ sản xuất" do trường đào tạo MTC tổ chức

   Phương pháp đào tạo:

   Áp dụng phương pháp đào tạo hiện đại như:

   • 30% Lý thuyết cập nhật
   • 70% thực hành thực tiễn
   • Thảo luận nhóm
   • Nghiên cứu tình huống thực tế
   • Đóng vai
   • Mô phỏng

   Ứng dụng thực tế:

   MTC xây dựng nền tảng đào tạo phát triển kỹ năng thực tế. Chính vì vậy, học viên không chỉ được đào tạo nghiệp vụ cơ bản mà còn trao dồi kiến thức thực tế để học viên áp dụng vào công việc.

   Sự cam kết:

   Giải quyết vấn đề tận gốc dựa trên việc thay đổi tư duy. Các chương trình tư vấn cam kết đạt hiệu quả và hỗ trợ duy trì sau tư vấn. Chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp.

   truong-mtcKhóa đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và phân công công việc dành cho tổ trưởng sản xuất” do Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam đã phối hợp cùng với Trường MTC tổ chức

   Nguồn: Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC

   Thông tin Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC cập nhật vào tháng 09/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay