Trường Đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ thuật MTC | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

13 khóa học

Nâng cao năng lực quản lý cấp trung

Điều hành
8 buổi
Học phí 5.000.000 ₫

Mục tiêu đào tạo

 • Có tầm nhìn khái quát về cách thức lãnh đạo và quản lý con người.
 • Hiểu được vai trò và vị trí của người quản lý cấp trung để có định hướng đúng trong công việc.
 • Áp dụng một số công cụ quản lý hiện đại để tăng hiệu quả làm việc.
 • Hoàn thiện kỹ năng làm việc với nhân viên trong giao tiếp, tạo động lực cho nhân viên hăng hái hơn với công việc, biết cách sử dụng hợp lý sự ảnh hưởng của người quản lý, cách hướng dẫn để nhân viên nhanh chóng nắm bắt công việc & đạt hiệu quả trong công việc.

Nội dung khóa học

Phần 1: Các kỹ năng làm việc hiệu quả
1. Kỹ năng lãnh đạo
2. Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc
3. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
Phần 2: Các kỹ năng làm việc với nhân viên
1. Kỹ năng giao tiếp
2. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
3. Kỹ năng tạo ảnh hưởng

Nhận tư vấn

Quản lý chất lượng với 7 công cụ thống kê

Phát triển thương hiệu
4 buổi
Học phí 2.500.000 ₫

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu và biết sử dụng các công cụ trong nhóm 7 công cụ quản lý chất lượng và công cụ PDCA, nhằm tìm nguyên nhân phát sinh lỗi sản phẩm có phương pháp, từ đó đề xuất giải pháp đúng cho vấn đề chất lượng của doanh nghiệp.
 • Biết rõ về hoạt động nhóm QC, biết tổ chức, phương pháp triển khai hoạt động nhóm QC trong doanh nghiệp, phát huy trí tuệ của tập thể trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, tăng tính hiệu quả trong sản xuất.

Nội dung chương trình

Phần 1: Chất lượng và quản lý chất lượng
Phần 2: Các công cụ quản lý chất lượng

 • 7 công cụ quản lý chất lượng - Ứng dụng
 • Nhóm QC
 • Giải quyết vấn đề chất lượng với nhóm QC
Nhận tư vấn

Tổ trưởng sản xuất

Điều hành
6 buổi
Học phí 2.900.000 ₫

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của một người tổ trưởng trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
 • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần có của một người tổ trưởng sản xuất.
 • Biết cách triển khai công việc trong tổ để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
 • Được trang bị các giải pháp, công cụ và biết cách khai thác tối đa sức mạnh của tổ sản xuất để đạt được mục tiêu về chất lượng
 • Nắm vững cơ bản một số kỹ năng nhằm tạo lập mối quan hệ nội bộ thông qua kênh giao tiếp và làm việc theo tổ đội sản xuất.

Nội dung chương trình

Phần 1: Vai trò – nhiệm vụ của tổ trưởng sản xuất
Phần 2: Kỹ năng trao đổi thông tin (giao tiếp) chuyền sản xuất
Phần 3: Kỹ năng phân công công việc, triển khai công việc cho nhân viên
Phần 4: Kỹ năng giám sát tại hiện trường
Phần 5: Quản lý chất lượng tại hiện trường – tổ sản xuất
Phần 6: Quản lý năng suất tại hiện trường

Nhận tư vấn

Quản đốc phân xưởng

Điều hành
8 buổi
Học phí 3.700.000 ₫

Mục tiêu khóa học

 • Có đủ năng lực để thể hiện được vai trò của mình, thông qua việc quản lý hiệu quả toàn bộ quá trình sản xuất, với khả năng ứng dụng được các công cụ, phương pháp và các kỹ năng đã được chuyển giao từ khoá học.
 • Đủ tự tin để đề xuất các giải pháp khả thi, ứng dụng vào thực tế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
 • Nhận diện kỹ năng quản lý nhân sự cần thiết dành cho quản đốc phân xưởng.
 • Tạo động lực, trao đổi thông tin và báo cáo kết quả công việc
 • Hiểu kỹ năng giám sát kết quả công việc.

Nội dung chương trình

Phần 1: Vị trí, vai trò của người Quản đốc Phân xưởng trong hoạt động của doanh nghiệp

Phần 2: Công tác hoạch định kế hoạch – triển khai công việc sản xuất

Phần 3: Quản lý năng suất và chất lượng quá trình sản xuất

Phần 4: Kỹ năng trao đổi thông tin và phân công công việc và kỹ năng hướng dẫn công việc cho nhân viên. (HORENSO trong xưởng sản xuất )

Phần 5: Kỹ năng giám sát kết quả công việc

Phần 6: Kỹ năng tạo động lực làm việc cho bản thân và nhân viên

Nhận tư vấn

Quản lý kho chuyên nghiệp

Nghiệp vụ quản lý kho
6 buổi
Học phí 2.900.000 ₫

Mục tiêu đào tạo

 • Nhận thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người thủ kho.
 • Những kỹ năng cơ bản để quản lý kho hàng hoá.
 • Nắm vững nguyên tắc sắp xếp hàng hóa được bố trí trong kho hiệu quả phù hợp ngành nghề.
 • Ứng dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra hàng hóa bảo quản trong kho.
 • Nhận diện lãng phí trong quản lý điều hành kho hàng hoá.

Nội dung khóa học

Phần 1: Hình ảnh và vai trò của thủ kho chuyên nghiệp
Phần 2 : Các công cụ và nghiệp vụ quản lý kho
Phần 3: Các nghiệp vụ quản lý kho
Phần 4: Cải tiến và an toàn PCCC kho hàng hoá

Nhận tư vấn

Kỹ năng giám sát chất lượng (Dành cho QC)

Điều hành
6 buổi
Học phí 2.900.000 ₫

Mục tiêu đào tạo

 • Mô tả được vai trò, nhiệm vụ của nhân viên QC trong xưởng sản xuất.
 • Thực hành việc lập kế hoạch giám sát chất lượng trong khu vực sản xuất.
 • Ứng dụng kỹ năng giám sát, công cụ chính quản lý chất lượng và hoàn thành mục tiêu giám sát chất lượng của công ty.
 • Ứng dụng kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giám sát trong việc giám sát chất lượng sản phẩm và báo cáo.

Nội dung đào tạo

Phần 1: Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của nhân viên QC với nhiệm vụ giám sát sản xuất
Phần 2: Lập kế hoạch, thông tin và triển khai công việc giám sát sản xuất của QC
Phần 3: Giám sát năng suất chất lượng xưởng sản xuất
Phần 4: Kỹ năng thiết yếu dành cho nhân viên giám sát

Nhận tư vấn

Quản lý sản xuất tinh gọn theo LEAN

Điều hành
6 buổi
Học phí 3.300.000 ₫

Mục tiêu khóa học

 • Mô tả được những yếu tố cốt lõi của sản xuất LEAN.
 • Trình bày được các chỉ số đo lường quản lý sản xuất theo mô hình LEAN.
 • Nhận diện và đo lường những lãng phí đang xảy ra tại xưởng sản xuất.
 • Ứng dụng công cụ cải tiến tình trạng hiện tại của xưởng sản xuất ngày càng hiệu quả hơn

Nội dung chương trình

Phần 1: Quản lý sản xuất tinh gọn theo LEAN
Phần 2:Tổ chức quản lý sản xuất tinh gọn
Phần 3: Các công cụ ứng dụng trong sản xuất tinh gọn LEAN

Nhận tư vấn

Bảo trì năng suất tổng thể – TPM

Điều hành
4 buổi
Học phí 2.500.000 ₫

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học này học viên có khả năng :

 • Nhận biết được các lãng phí trong quá trình sản xuất theo mô hình TPM
 • Hiểu rõ bản chất của chỉ số OEE trong sản xuất.
 • Mô tả được các hình thức bảo dưỡng và sửa chữa dự phòng thiết bị trong mô hình TPM.
 • Mô tả được cơ sở xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, qui trình thực hiện và quản lý thiết bị.

Nội dung chương trình

Phần 1: Khái quát chung về quản lý năng suất toàn diện (TPM) nhà máy sản xuất.
Phần 2 : Chỉ số OEE và các lợi ích của TPM
Phần 3: Trình tự xây dựng hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng hướng đến TPM

Nhận tư vấn

Quản trị tồn kho – Hoạch định nhu cầu vật tư

Nghiệp vụ quản lý kho
4 buổi
Học phí 2.500.000 ₫

Mục tiêu khóa học

 • Xác định đúng tầm quan trọng của công tác quản trị tồn kho và vật tư trong sản xuất.
 • Có khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ quản lý để quản lý tốt vật tư, tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nội dung chương trình

Phần 1: Vai trò của công tác quản trị tồn kho, vật tư trong sản xuất kinh doanh
Phần 2: Quản trị tồn kho
Phần 3: Hoạch định nhu cầu vật tư

Nhận tư vấn

Lập kế hoạch điều độ sản xuất

Điều hành
6 buổi
Học phí 3.300.000 ₫

Mục tiêu khóa học

 • Mô tả được qui trình lập kế hoạch và điều độ sản xuất.
 • Nhận diện được nguồn lực chính lập kế hoạch và điều độ sản xuất .
 • Trình bày và ứng dụng được công cụ sử dụng khi lập kế hoạch sản xuất.
 • Trải nghiệm kỹ năng và rủi ro chính khi giám sát kế hoach sản xuất.

Nội dung chương trình

Phần 1: Qui trình và cơ sở lập kế hoạch điều độ sản xuất
Phần 2: Tính toán cân đối nhu cầu các nguồn lực kế hoạch sản xuất.
Phần 3: Công cụ xây dựng kế hoạch điều độ bố trí máy
Phần 4: Triển khai và giám sát kế hoạch sản xuất

Nhận tư vấn

Kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất

Điều hành
6 buổi
Học phí 3.100.000 ₫

Mục tiêu khóa học

 • Mô tả được nhiệm vụ, vai trò của người giám sát sản xuất.
 • Ứng dụng lập kế hoạch công việc giám sát khu vực mình phụ trách.
 • Ứng dụng kỹ năng trao đổi thông tin và ứng xử khi giám sát kết quả công việc tại hiện trường.
 • Nhận diện, mô tả các vấn đề kết quả giám sát tại hiện trường.
 • Ứng dụng công cụ cải tiến trong quá trình giám sát sản xuất.

Nội dung chương trình

Phần 1: Vai trò và trách nhiệm của người quản lý giám sát tại hiện trường
Phần 2: Thực hành kỹ năng giám sát tại hiện trường
Phần 3: Tổ chức giám sát công việc

Nhận tư vấn

Quản lý bảo trì theo phương pháp TPM

Điều hành
6 buổi
Học phí 2.900.000 ₫

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu được vai trò và chức năng của quản lý bảo trì – bảo dưỡng theo chuẩn TPM.
 • Ứng dụng thực hành xây dựng qui trình quản lý chất lượng bảo trì – bảo dưỡng
 • Ứng dụng xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị xưởng sản xuất.
 • Giám sát kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị nhà máy sản xuất.
 • Công cụ ứng dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị.

Nội dung chương trình

Phần 1: Vai trò và chức năng của quản lý bảo trì bảo dưỡng trong nhà máy
Phần 2: Các chỉ số và tiêu chí đánh giá hiệu quả kết quả bảo trì bảo dưỡng
Phần 3: Xây dựng kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị
Phần 4: Giám sát kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị
Phần 5: Ứng dụng thực hành 5S- Kaizen bảo trì bảo dưỡng thiết bị

Nhận tư vấn

Giảm lãng phí trong sản xuất bằng công cụ GHK

Điều hành
4 buổi
Học phí 2.500.000 ₫

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học, các học viên đạt được:

 • Xác định ba lợi ích (triple win plus) của việc áp dụng GHK vào sản xuất
 • Nhận dạng các dạng lãng phí NPO (Non-Product Output)
 • Áp dụng công cụ EDAC để giảm lãng phí nguyên vật liệu
 • Tính được hiệu quả tiết kiệm
 • Đề xuất biện pháp cải tiến tại nhà máy

Nội dung chương trình

Phần 1: GHK và ba lợi ích cùng đạt được

Phần 2: Vì sao cần áp dụng GHK?

Phần 3: Nhận dạng NPO trong bài tập mô phỏng – Công cụ EDA

Phần 4: Thực hành nhận dạng NPO theo tình huống sản xuất thực tế của học viên

Phần 5: Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm trong áp dụng GHK

Nhận tư vấn

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay